1. Начало
  2. Интервюта
  3. Производство и преработка
  4. Как производителите на ягоди и малини, предназначени за преработка, могат да реализират продукцията си на по-висока цена

Как производителите на ягоди и малини, предназначени за преработка, могат да реализират продукцията си на по-висока цена

Снимка:

Джунка Стрелкова – държавен експерт в дирекция „Растениевъдство” на МЗХ

* Видео по темата може да видите ТУК
* Документи към материала:
* Други статии по темата...

 - Г-жо Стрелкова, каква е целта на схемата за подпомагане на производителите на ягоди и малини, предназначени за преработка?

- Производителите на ягоди и малини, предназначени за преработка, се подпомагат по Наредба № 6 от 12.03.2008 г., която урежда условията и реда за подпомагане на производителите на ягоди и малини, предназначени за преработка (ДВ., бр. 31 от 21.03.2008 г.). Целта на схемата е осигуряване реализация на продукцията на производителите на ягоди и малини на по-висока цена чрез субсидиране в размер на 230 евро на хектар, а за одобрените изкупвачи или първи преработватели - осигуряване на суровина за преработвателните предприятия.

- Какви са изискванията към стопаните, които искат да кандидатстват по нея?

- Съгласно чл. 4 от Наредба № 6 земеделските производители получават директни плащания за производството на ягоди и/или малини, предназначени за преработка, когато:

► са заявили площите за производство на ягоди и/или малини, предназначени за преработка, по реда на Наредба № 107 от 2006 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ (ДВ, бр. 84 от 2006 г.) и заявените площи са с минимален размер 0,1 ха;

са сключили договори за изкупуване на ягоди и/или малини, предназначени за производство на продукти по Приложение № 1, с одобрени първи преработватели или изкупвачи на територията на страната, или с призната организация или група производители, в която членуват;

► одобрените изкупвачи или признатата организация или групата производители, които са изкупили ягодите и/или малините, предназначени за преработка, са сключили договор с одобрен първи преработвател;

► са приложили договорите по т. 2 и 3 към заявлението по т. 1 в срока по чл. 4, ал. 1 от Наредба № 107 от 2006 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ;

► реално са доставили на първите преработватели и/или изкупвачите договорените количества ягоди и малини, предназначени за преработка;

► при извършване на проверки на подаденото заявление Разплащателната агенция не е установила нередности.

- От началото на действието на тази схема у нас колко бенефициенти са получили финансиране по нея?

- Бенефициентите, кандидатствали през 2008 г., са 270 с обща площ ягоди и малини 1400 ха, като голяма част от тях са получили финансиране. Кандидатствалите през 2009 г. са 231 с обща площ 1225 ха. Финансирането ще започне през декември 2009 г.

- Как оценявате интереса към схемата?

- Интересът към схемата за подпомагане е голям. През 2009 г. е увеличен броят на кандидатстващите за първи преработватели от 19 на 25 фирми.

- Какви трудности срещат стопаните при кандидатстване за финансиране на производството на ягоди и малини?

- В МЗХ не са постъпили оплаквания от фермерите, кандидатстващи по Наредба №6.

- Колко е максималната площ с ягоди и малини, предназначени за преработка, която може да получи подпомагане?

- Определена е само минималната площ за кандидатстване - 0,1 хектар.

- Колко са първите преработватели и изкупвачи на ягоди и малини и на какви изисквания трябва да отговарят?

- За 2009 г. е одобрен един изкупвач на малини и 23-ма преработватели на ягоди и малини.

На основание Чл. 8. (1) лицата, които желаят да участват в Схемата за подпомагане на производителите на ягоди и малини, предназначени за преработка, ежегодно до 31 януари подават в Министерство на земеделието и храните заявление за признаване като изкупвачи или като първи преработватели по образец съгласно Приложение № 2.

(2) Към заявлението по ал. 1 изкупвачите прилагат:

1. Копие на акта за търговската, съответно съдебната, регистрация на кандидата;

2. Удостоверение за актуално състояние на търговската, съответно съдебната, регистрация на кандидата;

3. Удостоверение за липса на задължения, издадено от Националната агенция по приходите;

4. Списък на служителите, които ще бъдат ангажирани с изкупуване на ягоди и/или малини, с посочване на тяхната професионална квалификация и опит;

5. Документи, доказващи правото на собственост или правото на ползване на склад за съхранение на ягоди или малини с наличието на хладилна инсталация;

6. Документи, доказващи, че кандидатът е извършвал изкупуване на ягоди и/или малини в продължение на една или повече години.

- Има ли изисквания към количеството продукция, която трябва да бъде предадена на първите изкупвачи или преработватели?

- Ежегодно се определят минималните количества ягоди и малини за преработка, които за 2009 г. са съответно 4430 кг/ха малини и 2880 кг/ха ягоди.

Земеделските стопани са длъжни да доставят в изпълнение на сключените договори количества продукти, не по-малки от посочените по-горе.

- Първите преработватели имат ли задължения във връзка със схемата по отношение на преработката на ягодите и малините и реализацията им?

- На основание чл. 10. (1) МЗХ извършва периодични проверки на одобрените изкупвачи и първи преработватели за спазване на изискванията по чл. 9, ал. 2 и 3. Те са длъжни да уведомяват Министерството на земеделието и храните за всички промени на обстоятелствата, заявени по реда на чл. 8.

line

Материалът е публикуван по съвместен проект "ОСП - европейският модел за рентабилно земеделие", между Продуцентска къща "Агромедия" и Европейската комисия...повече информация

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.