Близо 80 служители на ЮЗДП преминаха обучения по FSC горска сертификация

Специално внимание беше отделено на горите с висока консервационна стойност

Близо 80 служители от всички териториални поделения на Югозападното държавно предприятие преминаха обучения по FSC горска сертификация, организирани съвместно с неправителствената организация WWF /Световен фонд за дивата природа/. Лектори бяха водещи одитори от сертифициращи фирми в България, които представиха принципите и критериите на горската сертификация по системата FSC, която е важна гаранция за отговорно управление на горите. Специално внимание беше отделено на горите с висока консервационна стойност и социалните аспекти при стопанисването на FSC сертифицирано горско стопанство.

Обученията са част от политиката на ЮЗДП, насочена към успешно сертифициране на всички поделения на територията му. Към момента 4 държавни ловни и горски стопанства притежават FSC сертификат – Дикчан, Осогово, Якоруда и Кюстендил. Останалите 37 са в подготвителен етап за сертификация.