Еколози картираха най-старите гори у нас

Най-старите гори в България бяха включени в карта. Някои от тях са в непристъпни територии и достигат възраст от 400 години.

След двугодишна научна и теренна работа бяха картирани най-старите гори, намиращи се в територии, собственост на 30 общини в страната. Мащабното проучване 6 обявено на официална пресконференция в БТА, на която присъстваха представители на общините, научната и природозащитната общност, а също неправителствени организации и държавни органи.

13% от горите у нас се управляват от общините, а едва 9% от общинските гори са на възраст над 100 години. Това са гори, съсредоточени предимно във вододайни зони и стръмни терени. Освен че са дом на удивително биоразнообразие, те опазват водите, предотвратяват ероцията и наводненията, пречистват въздуха, а и обогатяват почвите, поради което имат огромно значение за хората и за поддържането на нашата среда на живот в условия на климатични промени. За да продължат да предоставят тези жизнено важни екосистемни услуги обаче е необходимо да се предприемат спешни мерки за тяхното опазване.

"България е разположена в зона, която е изключително чувствителна на промените в климата. Очакванията са, че в близко бъдеще е възможно да отчетем по-високи средни температури и в същото време по-ниско ниво на валежи. Това означава, че не можем да си позволим безкрайно изсичане на горските площи, които са ключов защитен фактор от екстремните проявления на климата.", предупреждава проф.Цветан Златанов, ръководител на екипа, осъществил проучванията. 

Почти всички проучени и картирани общински гори попадат в рамките на защитените зони от мрежата Натура 2000 и обхващат горски и природни местообитания и местообитания на видове от директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и местообитания на видове от директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици и са особено важни за опазването на биологичното разнообразие.

Старите гори са едни от последните кътчета дива природа, които са слабо повлияни от човека. Те все още съхраняват примери за биоразнообразие, характерно за девствените гори, съществували някога в цяла България. Старите дървета достигат възраст до 300-400 години с размери над 40-50 метра височина.

 

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар