Експерти предлагат да бъдат защитени осем вековни дървета от странджански дъб - лъжник

Видът е представител на понтийско-евксинската флора с единствено разпространение за територията на България - в Странджа

Експертите от Дирекция на природен парк „Странджа“ предлагат осем вековни дървета да бъдат защитени. Това са монументални екземпляри от странджански дъб – лъжник с размери над 150 см диаметър (или над 450 см обиколка на ствола) в горите на Държавните горски стопанства (ДГС) в Звездец и Малко Търново и в Държавно ловно стопанство - Граматиково. 

Предложението е направено до Регионална инспекция по околната среда и водите в град Бургас.

На територията на природния парк лъжникът участва с множество вековни дървета на карстов терен и по поречията на реките. Те представляват източник на местен първичен генетичен материал за запазване на странджанския дъб и събиране на семена за извършваните залесявания в дъбовите гори. Това изисква най-представителните от тях да бъдат поставени и под защита на Закона. Досега на територията на Странджа има защитено едно вековно дърво от лъжник в горите на ДГС-Звездец и една защитена местност "Батака" за запазване на местообитанието му. 

Странджанският дъб е представител на понтийско-евксинската флора с единствено разпространение за територията на България - в Странджа. Този вид е включен в Закона за биологичното разнообразие като рядък, реликтен вид, разпространен в Мала Азия и Кавказ. Описан е за първи път преди 160 години от ботаници на Никитската ботаническа градина - Русия и носи името на нейния директор - Л. Хартвис. Първото сведение за лъжника в странджанската флора е направил проф. Борис Стефанов през 1923 година, посочвайки, че се среща единично или на малки групи.

Странджанският дъб носи народното наименование лъжник поради неговата прилика с други наши дъбове - по листата прилича на източния горун, по кората - на цера, по жълъдите - на летния дъб. Счита се че е древен вид и родоначалник на останалите наши дъбове.

Предложени за обявяване в категорията "Защитено вековно дърво" са осем монументални лъжника в местностите: "Разклон за село Младежко" и "Спирка Бяла вода" в ДГС-Звездец; м."Ябълките", м. "Устие на река Черногорска", м."Доброво" и м. "Езерото" в ДГС-Малко Търново; и м."Малката котвина" в ДЛС- Граматиково.