Горските инспектори от РДГ-Пловдив констатираха незаконна сеч на 44 дървета

Предприети са съответните административни действия

Горските инспектори при Регионална дирекция по горите – Пловдив са извършили проверка за незаконен добив на дървесина на 22.03.2016 г. в землището на село Узуново, община Асеновград. На място е установена сеч на 44 дървета от бук и дъб от три имота, собственост на физически лица, с общ обем 30 куб.м. дървa за огрев. В два от тях дървесината не е разкроена и е налична в тях, а в третия е извозена до временен склад на подотдел, за който има издадено позволително за сеч.

Проверяващите са констатирали, че в съседни имоти, за които има издадени редовни позволителни за сеч, добитата дървесина не е складирана  на местата, посочени в технологичните планове като временни складове, а е извозена и складирана в други съседни на тях имоти и земеделски територии.

По двата случая са предприети съответните административни действия. Съставени са общо три акта за установени административни нарушения по Закона за горите. Два от актовете са на две лица, извършили сеч на дървесина без писмено позволително и немаркирана с контролна горска марка. Третият акт е на лесовъда, на когото са издадени позволителните за сеч, за неспазване на одобрените технологични планове. Проверките ще продължават, като ще бъдат сезирани органите на досъдебното производство.