Mетодика за изследване на вековни стари гори бе представена в Царево

Това е второто от планираните три обучения по проект „Горите на орела“, по програма LIFE +

Параметрите за измерване и оценка на потенциални гори във фаза на старост на територията на Държавно горско стопанство – Царево, обсъждаха лесовъди и природозащитници по време на проведено обучение в края на миналия месец. На срещата, представители на Институт за гората при БАН запознаха участниците с разработена методика за изследване на вековни стари гори. „Методиката е на база научни анализи и обработка в таблици и графики с последваща статистическа обработка. В същото време методиката е опростена, достатъчно обхватна, адаптирана за установяване на индекса за стари гори. Не се изисква използването на сложна и скъпа апаратура”, смятат експертите.

Участниците в обучението бяха запознати с основните елементи на подходящи софтуери за визуализация на карти и с примери за идентификация на гори във фаза на старост в Източна Стара планина. Разгледани бяха карти с потенциални стари гори в ДГС Царево по отношение на техните параметри и специфика. По време на теренната работа бе извършен обход на предварително избрани гори с характеристики на гора във фаза на старост, като бяха заложени пробни площи и извършени измервания в тях.

Срещата с фокус върху определянето на гори във фаза на старост е втора от планираните три обучения по проект „Горите на орела“, по програма LIFE +.