С цел засилване на контрола в горските територии ще се въведе нова система за превенция

Предстои да бъде открит и ловния сезон на мигриращ дивеч

В края на миналата седмица (11.07.2014) на проведения колегиум на ръководството на Изпълнителна агенция по горите с директорите на Регионални дирекции по горите (РДГ/), взеха участие директорът на Северноцентрално държавно предприятие гр. Габрово, зам. директорите на Южноцентрално и Югоизточно държавни предприятия. Бяха обсъдени готовността на горските  структури за летния пожароопасен сезон и свързаните с това дейности по обявяването му, предприетите мерки и взаимодействието с Областните управления „Пожарна безопасност и защита на населението“.

На 9 август предстои да бъде открит лова на мигриращ  дивеч. В тази връзка участниците в заседанието бяха запознати с изготвените от ИАГ, съгласно Закона за лова и опазване на дивеча и Правилника за неговото приложение указания, които трябва да се спазват при ловуването на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина.

Интерес и дискусии предизвика представената  от инж. Николай Пиронков система за превенция и контрол в горските територии в Р Сърбия. Неотдавна трима експерти от Изпълнителна агенция по горите посетиха нашата съседна държава и се запознаха с начина, по който колегите им осъществяват контрола върху добива на дървесината, извършващ се при трите фази – сеч, извоз до временен склад, експедиране (продажба). Участниците в съвещанието взеха решение да се въведе пилотен проект в няколко държавни горски и ловни стопанства и Общински горски предприятия, като се ползва опита на лесовъдите от Р Сърбия. С цел засилване на контрола и предотвратяване на възможността за кражби да се пристъпи към промяна на подзаконовата нормативна база – въвеждане на електронни образци на документи, пластини за маркиране на отсечената дървесина и  web базирана информационна система.

Представен бе проекта на Стратегически план за развитие на горския сектор 2014 – 2023 г и на Правилата за мониторинг за изпълнението.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар