Анализ на състоянието на водните обекти от НИМХ – БАН

На 31 юли 2018 г. опасни метеорологични явления не се очакват

Анализът На Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: водните нива на реките в по-голямата част са се повишили през последното денонощие. По-значителни изменения са регистрирани във водосборите на р. Искър (от - 68 см до + 50 см), р. Вит (от - 30 см до + 84 см) и р. Янтра (от - 16 см до + 66 см). В останалата част от басейна водните нива са с регистрирани изменения от - 15 см до + 30 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от - 10 см до + 11 см. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в планинските части са се повишили, в резултат на валежи. Регистрираните колебания на водните нива във водосбора на р. Тунджа са от - 9 см до + 6 см, във водосбора на р. Марица от - 27 см до + 31 см, във водосбора на р. Арда от - 35 см до +44 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани изменения на речните нива в  горните части от водосбора  на р. Марица и притока ѝ р. Въча (- 79 см до + 77 см). Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните водни нива през изминалото денонощие са с изменения от - 15 см до + 9 см. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води, само водното количество на р. Струма при Перник, на р. Джерман при гр. Дупница и на р. Места при Момина Кула са над прага за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите 2 дни повишения на речните нива ще има в реките от целия басейн, в резултат на валежи. По-значителни ще се повишенията на речните нива на 31 юли във водосборите на реките западно от р. Искър, в средното и долно течение на р. Искър, горните части от водосбора на р. Янтра, във водосбора на р. Русенски Лом и Добруджанските реки; на 1 август в горните и средни части от водосборите на р. Вит и р. Осъм и във водосбора на р. Росица (приток на р. Янтра); на 2 август във водосборите на реките западно от р. Янтра и в горните части от водосбора на р. Янтра. Вследствие на оттичане през следващите 2-3 дни ще се задържат високи водните нива в средните и долни течения на основните реки в басейна. В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения в следобедните часове на 31 юли във водосбора на р. Бели Искър (приток на р. Искър).

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 31 юли, 1 и 2 август ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес речните нива във водосбора ще се повишават, в резултат на валежи. Значителни ще са повишенията на водните нива на реките Малък Искър, Златна Панега и Батулийска. През следващите два дни краткотрайно повишение на водните нива ще има в реките от водосбора на р. Искър (над яз. „Панчарево“), Малък Искър, Златна Панега, Батулийска и Гостиля. По-значително ще бъде повишението на водните нива в средното и долното течение на основната река в периода 30 юли – 2 август. На 1 и 2 август водните количества при с. Ореховица ще бъдат около и над прага за предупреждение. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 31 юли, 1 и 2 август, че водните количества  ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни в следобедните и вечерни часове, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия водосбор. По-значителни ще бъдат повишенията в периода до 2 август (в планинските части на водосбора на р. Янтра над Велико Търново и на притока ѝ Росица). Повишения на речните нива ще има и в средното и долно течение на основната река, в резултат на оттичане. Водното количество на р. Янтра при Габрово бъде над жълтия праг за предупреждение до 1 август, водните количества в останалата част от басейна ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 31 юли, 1, 2 и 3 август водното количество ще бъде над средно многогодишната стойност. В периода 31 юли – 2 август вследствие на валежи се очакват краткотрайни повишения на водните нива в целия водосбор. По-значителни ще бъдат повишенията на 31 юли във водосбора на р. Бели Лом и в долното течение на основната река. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите два дни в следобедните и вечерни часове, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни в този период ще са повишенията на 2 август във водосборите Южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите 2 дни в следобедните и вечерни часове, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни повишения на водните нива ще има днес и утре в горното течение на р. Тунджа (над яз. „Жребчево“), в горните течения на Старопланинските и Родопските притоци на р. Марица и в горното течение на р. Арда; на 2 август в горното течение на р. Тунджа (над яз. „Жребчево“) и в горните течения на Старопланинските и Родопските притоци на р. Марица. В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения днес в обедните часове в горните и средни части от водосборите на р. Чепеларска и р. Черкезица (притоци на р. Марица); през нощта срещу 31 юли в средните части от водосбора на р. Въча над яз. „Въча“ и в горните части от водосбора на р. Първенецка (притоци на Марица); в следобедните часове на 1 август в горните части от водосбора на р. Въча (приток на Марица).

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества на р. Черна река при гр. Смолян ще бъдат над жълтия праг за внимание на 31.07 в сутрешните часове.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите 2 дни в следобедните и вечерни часове, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни ще са повишенията на водните нива; в периода до 2 август във водосборите на Рилските и Пиринските притоци на Струма и Места; в периода 31 юли – 2 август във водосборите на р. Цапаревска, р. Лебница и р. Струмешница (притоци на  Струма) и във водосбора на р. Доспат. В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения в следобедните и вечерни часове днес във водосборите на Рилските и Пиринските притоци на Места и Струма и във водосборите на Бистрица и Неврокопска (притоци на Места); в следобедните часове на 31 юли във водосборите на Рилските притоци на р. Места.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 31 юли 2018 г. опасни метеорологични явления не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

 Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30.07.2018 г. е 5179,8 млн. м3 и представлява 79,8% от сумата на общите им обеми, което e с 0,4% повече от предходния ден. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 89,0 % от общия им обем;
  • напояване –63,8 % от общия им обем;
  • енергетика –90,4 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Яз. „Кърджали“ 487,215 млн. м3, което е 97,98 % от общия му обем

Яз. „Студен кладенец“ 355,572 млн. м3, което е 91,70 % от общия му обем

Яз. „Ивайловград“ – 131,244 млн. м3, което 83,75 % от общия му обем

Каскада „Горна Тунджа“:

Яз. „Копринка“ 77,774 млн. м3, което е 54,69% от общия му обем

Яз. „Жребчево“ – 226,600 млн. м3, което е 56,65 % от общия му обем

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.