Без съществени изменения на речните нива

На 22 март 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) водните нива в по-голяма част от страна са се понижавали или са останали без съществени изменения. На отделни измервателни пунктове в Дунавския и Източнобеломорския басейни, са регистрирани по-значителни колебания на речните нива, вследствие работа на хидротехнически съоражения.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейни са около праговете за високи води. Около и под праговете за средни води са водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейни.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -12 см до +22 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения до -20 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -13 см до +16 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -12 см до +8 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес  и през следващите два дни водните нива в целия басейн ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества за 22, 23 и 24 март ще бъдат около средномногогодишните стойности. През следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществено изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 22, 23 и 24 март ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни речните нива във водосбора на р. Янтра ще се задържат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 22, 23, 24 и 25 март ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без значителни изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни водните нива в целия басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация – на сайта на НИМХ-БАН http://hydro.bg/

На 22 март 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 21.03.2017 г. е 4 020,4 млн. куб. м и представлява 61,9% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
•питейно-битово водоснабдяване – 78,8% от общия им обем;
•напояване – 51,6% от общия им обем;
•енергетика – 64,4% от общия им обем.