Без съществени изменения остават речните нива

Водните количества на реките са около и под праговете за средни води

Дунавски басейн:  речните нива в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива в басейна са от - 10 см до + 6 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрирани са понижения на водните нива от - 4 см. Водните количества на наблюдаваните реки в Черноморския басейн са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: речните нива са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива в басейна са от - 5 см до + 10 см. По-значително повишение вследствие работата на хидротехническо съоръжение е отчетено на р. Въча при гр. Девин (+ 77 см). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в басейна са около праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на р. Въча при Девин и на р. Арда при Рудозем.

Западнобеломорски басейн: речните нива в басейна са без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива в басейна са от - 5 см до + 8 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес речните нива ще бъдат без съществени изменения. От вечерните часове на 16 и на 17 декември в резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива в целия басейн, по-съществени ще бъдат повишенията в средните и долните течения на реките разположени западно от р. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 15, 16 и 17 декември ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива във водосбора на р. Искър ще бъдат без съществени изменения. В резултат на частично снеготопене днес и утре са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части на водосбора. В късните часове на 16 и на 17 декември в резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 15, 16 и 17 декември, че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От вечерта на 16 и на 17 декември в резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на р. Черни Лом на 15, 16, 17 и 18 декември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 17-19 декември вследствие на валежи са възможни незначителни повишения във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и утре нивата на реките в басейна ще бъдат без съществени изменения. От вечерните часове на 16 и  на 17 декември в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще бъдат повишенията на 17 във водосбора на р. Камчия и реките разположени южно от нея. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. На 16 вечерта и на 17 декември в резултат на интензивни валежи са възможни локални поройни наводнения във водосбора на р. Елешница (приток на р. Камчия) и във водосборите на реките Двойница, Хаджидере и Ахелой.

Източнобеломорски басейн: днес водните нива на реките в басейна ще бъдат без съществени изменения. От вечерните часове на 16 и на 17 декември в резултат на валежи речните нива в басейна ще се повишават, като по-значителни ще бъдат повишенията в горното и средното течение на р. Тунджа, в родопските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда. На 16 вечерта и на 17 декември в резултат на интензивни валежи са възможни локални поройни наводнения във средното течение на р. Тунджа (във водосбора на р. Мочурица).  

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водното количество на р. Черна река при Смолян според последната симулация няма да премине над жълтия праг за внимание във вечерните часове на 16 декември.

Западнобеломорски басейн: днес речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. От вечерните часове на 16 и на 17 декември в резултат на валежи речните нива в басейна ще се повишават, като по-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на реките Доспат и Места, както и в долното течение на Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 14 декември 2017 г. е 4141,8 млн. м3 и представлява 63,8 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 80,1 % от общия им обем
  • напояване – 46,0 % от общия им обем
  • енергетика – 74,5 % от общия им обем.
Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.