ДФЗ стриктно спазва критериите и изискванията при администрирането на Училищните схеми

Учебните заведения могат да участват във всяка една от схемите самостоятелно или чрез един или повече заявители

ДФ „Земеделие“ стриктно спазва изискванията, правилата и критериите, заложени в Наредбата за прилагането и администрирането на Училищните схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти. В периода 01 май – 06 август 2018 г. се проведе прием на заявления за доставки на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти. По време на приема нормативната уредба беше променена. Бяха въведени нови изисквания към училищата, както и нови критерии към заявителите. Промените в междуведомствената наредба, разписана между МЗХГ, МОН и МЗ, влязоха в сила с Постановление на Министерски съвет № 101 от 20 юни 2018 г.

В наредбата подробно са разписани реда и условията за прилагане на училищните схеми, както и кой има право да кандидатства за доставките в учебните заведения. В чл. 13 на същия нормативен акт се казва, че заявители по схемите могат да бъдат самите учебни заведения, еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, както и общините, на чиято територия се намират училищата. В схемите могат да се включат като доставчици не само производители на плодове и зеленчуци, но и организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, които са признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

Учебните заведения могат да участват във всяка една от схемите самостоятелно или чрез един или повече заявители. Когато училищата и детските градини искат да работят по схемите самостоятелно или чрез общините, те трябва да проведат процедура за избор на изпълнител съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

В ДФ „Земеделие“ до момента са одобрени 303 заявления по Училищните схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти. От тях 120 са за доставки на млечни продукти в 3 261 учебни заведения, а 183 са за доставки на плодове и зеленчуци в 3 511 училища и детски градини. На сайта на ДФ „Земеделие“ своевременно се актуализира списъкът с одобрените заявители.

По училищните схеми са останали за одобрение само заявления, по които ДФЗ писмено е изискал допълнителна информация от доставчиците. Въз основа на отговорите, чакащите заявления ще бъдат приключени с акт на одобрение или с отказ за участие в схемите.

Припомняме, че всички одобрени заявители следва да валидират график за датите на доставка в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие" чрез създадената онлайн платформа. Когато доставчиците по схемата са двама, те трябва да изготвят и да представят съвместен график, в съответствие с броя на доставките на всеки от тях, съгласно акта за одобрение. За улеснение на сайта на МОН са публикувани ваканциите и неучебните дни за 2018/2019 година.