Меморандум за наложителни промени в областта на поземлените отношения

Меморандумът е резултат от проведената на 02.10.2010 г. дискусия, организирана от ПП "Обединени земеделци"

В резултат на проведената дискусия на тема „Усъвършенстване на поземлените отношения – основа за развитието на земеделието и селските райони”, проведена на 02 октомври т.г. в София, участниците в нея направиха следните констатации и предложения.

Понастоящем земеделието се намира в изключително труден период и в тежко състояние, като резултат от множество обективни и субективни фактори. След възстановяване на собствеността върху земеделските земи, приключило през 2001 г., с което завърши и първият етап на поземлената реформа, последва близо 10-годишен период на забавяне на нейното развитие, което да доведе до усъвършенстване на поземлените отношения и до повишаване на ефективността и конкурентоспособността на българското земеделие. В този период земеделието е поставено под въздействието на свободните пазарни условия.

В структурата на земеделските стопанства в страната настъпиха съществени промени. Около 80% от собствениците на земеделски земи стопанисват до 10 декара. Общият брой земеделски стопанства – около 480 000, включва около 470 000 физически лица, около 1000 кооперации, около 1700 търговски дружества, около 1800 еднолични търговци и др. Използваната работна сила е заета основно в стопанства до 10 декара – около 600 хиляди лица, от 10 до 100 дка – 240 хиляди и над 100 дка – около 70 хиляди лица.

Съществува голям дисбаланс между голям брой дребни стопанства с частична или липсваща пазарна ориентация, малък брой средни земеделски стопанства и малък брой – около 0,5%, от общия брой на земеделските стопанства, които са едри и пазарноориентирани – с над 1000 дка.

Изключително негативна е възрастовата структура в земеделието. Едва 5% са заетите в сектора под 35 години и 66% – на възраст над 55 години.

Твърде голяма е бюрокрацията и централизацията в управлението на поземлените отношения и в усвояването на фондовете на Европейския съюз. Липсват ефективни финансови механизми за подпомагане на земеделските производители. Законодателството, уреждащо поземлените отношения, не отговаря на реалната ситуация в страната и не спомага достатъчно за тяхното развитие и усъвършенстване.

Целта на усъвършенстването на поземлените отношения трябва да бъде създаването на необходимата среда за повишаване на доходите и жизнения стандарт на населението в селските райони чрез създаването на конкурентоспособни средни стопанства и привличането на млади хора с професионална квалификация в сектора.

Необходимо е създаването на законодателни, организационни, правни и финансови предпоставки за преструктуриране и управление на поземлените отношения. Това трябва да бъде един от основните приоритети в областта на земеделието.

Настояваме в областта на законодателството Министерският съвет и Народното събрание да предприемат необходимите мерки за приемането на нов Поземлен закон, Закон за комасация и да извършат съответни промени в редица закони като: Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, Закон за арендата в земеделието, Закон за подпомагане на земеделските производители, Закон за собствеността и др.

Наложително е: да се усъвършенства административното обслужване, като се извърши целесъобразна децентрализация на управлението и се засили ролята на областите и общините в контрола по спазване на законите, касаещи арендните и наемни отношения и при усвояването на фондовете на Европейския съюз.

Да се създадат условия и да се стимулират собствениците и земеделските производители при създаването на кооперации с обслужващи функции. Законодателно да се създадат предпоставки за възникване на солидарни структури за кредитиране на земеделските производители като кооперативни банки и кредитни кооперации и сдружения.

Да се създаде Национален поземлен фонд с основни задачи: ефективно земеползване и подкрепа на създаването на модерни поземлени структури на основата на фамилни стопанства и кооперации. В условията на единния европейски пазар пред българското земеделие се разкриват благоприятни възможности и предпоставки за развитието му като приоритетен отрасъл.

С целенасочена аграрна политика от управляващите, с необходимата политическа воля, с помощта на аграрната наука и европейските програми, с усилията на собственици и ползватели на земеделски земи, с активното участие на браншовите организации аграрният сектор в Република България трябва да се превърне в основен фактор за развитието на модерна и просперираща България.

Вашите предложения, препоръки и коментари може да изпращате на: presscenter@zemedelci.org

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.