Нивата на реките ще са под праговете за предупреждение

За 11 юли 2018 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления

Aнализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие e направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са се повишили, вследствие на валежи и оттичане. По-значителни повишения на  речните нива са отчетени във водосбора на р.Искър с до +114 см, на р. Вит с до +59 см, на р. Осъм с до +167 см, на р. Джулюница при с. Джулюница с +86 см и на р. Янтра при с. Каранци с +52 см. По-значително понижение е отчетено на р. Вит при с. Биволаре -142 см. Регистрираните изменения  в останалата част от басейна са от -27 см до +35 см. Водните количества на реките  са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива  през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -5 до +10 см. Водните количества на реките  са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се повишили в резултат на валежи през последното денонощие .  Регистрираните колебания на водните нива са за водосбора на р. Арда - до -26/+57 см, по-значително изменение е регистрирано на р. Перперишка при с. Сватбаре (-54/+115 см); за водосбора на р. Марица до -34/+59 см, по-значително изменение е регистрирано на р. Въча при  Девин в резултат от работата на хидротехнически съоръжения (-114/+119 см); за водосбора на р. Тунджа - до -11/+38 см. Водните количества на реките  са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие  са се повишили незначително. Регистрираните колебания на речните нива  са от -15 до +22 см. По-значително изменение, вследствие на валежи, е регистрирано в горното течение на р. Струма при гр. Перник (-8/+44 см). Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес  в резултат на оттичане повишения на речните нива ще има в средните и долните течения на основните реки. В  резултат на валежи  в следобедните часове са възможни краткотрайни повишения на водните нива в старопланинските части от водосборите на реките в басейна.  Утре и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане .  На 11 юли  все още са възможни повишения в долните течения на основните реки.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира , че водни количества на 11, 12 и 13 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес  в резултат на валежи  ще има краткотрайни повишения на водните нива в целия водосбор. Днес и утре по-значителни ще са повишенията в средното и долното течение на основната река, в резултат на оттичане. Водните количества в долно течение на основната река ще преминат над жълтия праг за внимание на 12 юли при с. Ореховица.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  на 11, 12 и 13 юли  водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. От днес нивата в по-голяма част от водосбора ще започнат да се понижават. В резултат на валежи днес все още са възможни незначителни повишения на речните нива в планинските части от водосбора. Тенденцията към понижение на речните нива ще се запази и през следващите 3 дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното  количество в долното течение на р. Черни Лом на 11, 12, 13 и 14 юли  ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и утре са възможни повишения на речните нива в резултат на валежи и оттичане. От 12 юли речните нива ще започнат да се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес  са възможни незначителни повишения на водните нива вследствие на валежи. На 11 и 12 юли речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 13 юли, в резултата на валежи, са възможни краткотрайни и незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес  вследствие на валежи ще има повишения на водните нива в планинските реки от водосборите на реките Тунджа и Марица, както и в горните части от водосбора на р. Арда и в притока ѝ р. Черна.  Днес,  от вечерните часове  ще започне  понижение на речните нива . Тенденцията на понижение на нивата ще се задържи и през следващите три дни. В резултат на валежи на 13 юли са възможни краткотрайни повишения в Рилските и Родопските притоци на р. Марица. Днес и през следващите два дни повишения в резултат на оттичане ще има и в средните и долни течения на основните реки в басейна.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че според последните симулации водното количество на р. Черна река при  Смолян е в процес на понижение и е преминало под жълтия праг на внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на р. Доспат. На 11, 12 и 13 юли речните нива  ще се понижават.   На 13 юли вследствие на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива в Родопските притоци на р. Места и във водосбора на р. Доспат.  Днес и утре повишения в резултат на оттичане  все още ще има в средните и долни течения на основните реки Места и Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Според прогнозата на НИМХ- БАН  за  11 юли 2018 г.  в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 10.07.2018 г. е 5 220,2 млн. м3 и представлява 80,5% от сумата на общите им обеми.

 Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 90,0% от общия им обем;
  • напояване – 64,7% от общия им обем;
  • енергетика – 90,7% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 482,165 млн. м3, което е 96,9% от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ 364,179 млн. м3, което е 93,9% от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 136,584 млн. м3, което 87,2% от общия му обем.

 Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ 81,498 млн. м3, което е 57,3% от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 232,520 млн. м3, което е 58,1% от общия му обем.
Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.