Одобрена е българската позиция за предстоящото заседание на ЕКОФИН

Съветът на ЕС по земеделие и рибарство проведе заседание на 16-17 декември 2019 г. в Брюксел

Министерският съвет одобри позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 21 януари в Брюксел, Белгия. В рамките на дневния ред Хърватското председателство на Съвета на ЕС ще представи своята работна програма по теми от компетентността на Съвет ЕКОФИН. Европейската комисия ще представи финансовите аспекти на „Европейската зелена сделка“. В контекста на Европейския семестър 2020 г. министрите ще обсъдят публикуваните на 17 декември от ЕК Годишна стратегия за устойчив растеж през 2020 г., Доклад за механизма за предупреждение за 2020 г. и предложението си за препоръка на Съвета относно икономическата политика на еврозоната. Съветът ще обмени мнения по актуалното състояние на преговорите в рамките на ОИСР по данъчното облагане на цифровата икономика.

Правителството одобри също с резултатите от проведеното на 5 декември 2019 г. в Брюксел заседание на ЕКОФИН. Съветът направи преглед на напредъка в укрепването на Банковия съюз по време на Финландското председателство и прие заключения за рамката на ЕС за данъчно облагане на енергията, стратегическите приоритети в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, укрепването на европейската финансова архитектура за развитие и задълбочаването на Съюза на капиталовите пазари. Финансовите министри одобриха работния план на Съвета ЕКОФИН за действия в областта на климата, както и съвместно изявление на Съвета и Комисията за „стабилните валути“. Европейската комисия информира министрите за напредъка, постигнат по последния план за действие за устойчиви финанси и за плановете, предвидени в предстоящата Програма за устойчиво финансиране, като представи и информация за състоянието на изпълнението на плана за действие за справяне с необслужваните кредити в Европа. ЕКОФИН прие решения и препоръки за прилагането на Пакта за стабилност и растеж спрямо Унгария и Румъния.

Одобрени са и резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, формат „Здравеопазване“, което се проведе на 9 декември 2019 г. в Брюксел. Политически дебати се състояха по две теми: „Икономика на благосъстоянието - следващи стъпки в инвестициите в здравеопазване“ и „Европейската фармацевтична политика — засилено сътрудничество и координация с цел подобряване на достъпа до лекарствени продукти“.

Съветът на ЕС по земеделие и рибарство проведе заседание на 16-17 декември 2019 г. в Брюксел. България отново потвърди позицията си за по-високо финансово подпомагане на обвързаната подкрепа и запазване на преходната национална помощ и след 2020 г. Страната ни настоява въвеждането на годишни цели да отпадне и да бъде заменено от поставяне на такива в средата и в края на програмния период. Необходимо е да продължи работата по прецизиране на условията и реда за прилагането на секторни интервенции в други сектори, така че да бъде осигурена необходимата подкрепа и стимул за създаване на организации на производители. По време на заседанието на Съвета продължиха обсъжданията на пакета за реформата на ОСП след 2020 г., въз основа на доклада за напредъка изготвен от Председателството. В периода на Финландското председателството беше дискутиран новият модел на прилагане, аспектите, свързани с околната среда и климата, видове интервенции под формата на директни плащания, административни елементи и финансови инструменти. В областта на рибарството без дискусия Съветът прие Предложението за Регламент на Съвета за определяне на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси за 2020 година в Средиземно и Черно море.