Продължава повишаването на речните нива

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения в някои райони

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: водните нива на реките в басейна са се повишили през последното денонощие в резултат на валежи. По-значителни повишение на водните нива са регистрирани във водосбора на р. Искър с до + 49 см, по р. Вит с до + 101 см, по р. Осъм с до + 106 см, във водосборите на р. Янтра с до + 39 см и р. Русенски Лом с до + 70 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води. По данни на Басейнова дирекция „Дунавски район“ вследствие на паднали интензивни валежи във водосбора на р. Вит през изминалата нощ, водното ниво на р. Градешка, десен приток на р. Вит и нейните притоци (дерета в землището на с. Глогово и с. Градешница, община Тетевен) се повишава. Водата излиза от речните корита и наводнява приземни етажи на къщи, дворове и елементи от техническата инфраструктура. Екипи на ПБЗН и община Тетевен са на място. Обявено е бедствено положение за посочените села. Деретата, притоци на р. Бели Вит, в землището на Тетевен също са с повишени водни нива към момента и частично са наводнени елементи от техническата инфраструктура. Реките Бели Вит, Черни Вит и Вит са с повишено водно ниво но протичат в речното си легло.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -2 до +14 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска при с. Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са се повишили вследствие на валежи. Регистрирани са по-значителни повишения на водните нива по р. Арда с до + 63 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани изменения на речните нива в горното течение на р. Марица (- 95 см до + 102 см), на р. Въча при гр. Девин (- 82 см до + 90 см), на р. Чепеларска при с. Бачково (- 30 см до + 30 см). Регистрираните колебания на водните нива в останалата част от басейна са от  - 19 см до + 35 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: нива на реките в басейна са се повишили или са останали без съществени изменения през последното денонощие. По-значителни повишения на речните нива в резултат на валежи са регистрирани на р. Речица при с. Ваксево с до + 70 см и на р. Струма при Перник с до + 30 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от - 9 см до + 16 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Струма при  Перник е над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се повишават. В резултат на валежи по-значителни ще са повишенията: днес 25 юли във водосборите на Огоста, Искър (над яз. „Искър“, във водосборите на притоците ѝ Батулийска, Малък Искър и в долното течение на основната река), реките Вит, Осъм и Росица (приток на Янтра); на 26 юли във водосборите на реките западно от р. Искър и в планинските части от водосборите на Искър, Вит и Осъм; на 27 юли в резултат на валежи повишения ще има в планинските части от водосборите на реките от басейна.  Вследствие на оттичане през следващите 3-4 дни повишения ще има в средните и долни течение на основните реки в басейна.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения:

  • В ранните часове днес – във водосборите на реките Вит, Янтра (Граднишка и Карадере);

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 25, 26 и 27 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни речните нива ще се повишават. Днес в следобедните и вечерните часове ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ – реките  Владайска, Малък Искър, Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. В следобедните и вечерните часове на 25 юли ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ – реките Батулийска, Малък Искър, Златна Панега, Гостиля и в долното течение на основната река. На 26 юли в следобедните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите над яз. „Искър“ – реките  Блато, Искрецка, Гостиля и в средното и долното течение на основната река. На 27 юли речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 25, 26 и 27 юли, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности.  Днес и утре в следствие на валежи, водните нива на реките във водосбора ще се повишават. На 26 и 27 юли повишения в резултат на валежи ще има във водосбораите на Голяма река и р. Джулюница, вследствие на оттичане повишения на водните нива ще има в долното течение на основната река. Водните количества във водосбора ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 25, 26, 27 и 28 юли водните количества ще бъде около средно многогодишната стойност. В периода до 28 юли вследствие на валежи се очаква краткотрайно повишаване на нивата във водосбора, по-значително ще е то днес. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: в резултат на валежи днес водните нива в реките от басейн ще се повишават значително. В следобедните и вечерни часове на 25, 26 и 27 юли ще има краткотрайни и значителни повишения на речните нива, по значителни на 25 юли във Северночерноморските реки и на 26 и 27 юли в Южночерноморските реки.

Източнобеломорски басейн: краткотрайни и незначителни повишения на речните нива ще има днес в целия басейн. По-значителни ще са повишенията в долните течения на Тунджа и Марица и Арда и във водосборите на Родопските притоци на р. Марица (Въча и  Чепеларска). През следващите два дни по-значителни ще са повишенията в следобедните часове: на 25 юли в долните течения на Тунджа и Марица и планинските им притоци, както и в горните части от водосбора на р. Арда и притока ѝ р. Върбица; на 26 и 27 юли във водосбора на Тунджа, в горното течение на р. Марица и планинските ѝ притоци (Старопланински, Рилски и Родопски), горното течение на р. Арда и притоците ѝ  Върбица и Крумовица.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения:

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че според последните симулации на системата за ранно предупреждение водните количества на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн:през следващите 2 дни, в резултат на валежи, речните нива в басейна ще се повишават краткотрайно. По-значителни ще са повишенията днес в Рилските и Пиринските притоци на  Струма и Места, както и във водосбора на Струмешница (приток на Струма); на 26 и 27 юли в Рилските и Пиринските притоци на Струма и Места, в горните течения на Струма и Места и във водосборите на р. Лебница и р. Струмешница (притоци на Струма).

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения:

  • В следобедните и вечерните часове на 26 юли – във водосборите на р. Места ( Белишка, Торишка, Вотрачка, Изток, Бяла, Бъндерица, Демяница, Ретиже, Лъкенска, Костена, Туфча) и р. Струма (Пиринска Бистрица, Бистрица Благоевградска, Осеновска,  Влахинска, Бистрица санданска, Лебница, Градешница, Петричка и в долното течение на основната Струма).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

 За 25 юли 2018 г. опасни метеорологични явления не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 24 юли 2018 г. е 5149,2 млн. м3 и представлява 79,3% от сумата на общите им обеми – без промяна от предходния ден. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 88,7 % от общия им обем
  • напояване –63,6 % от общия им обем
  • енергетика –89,7% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Яз. „Кърджали“ – 475,420 млн. м3, което е 95,6 % от общия му обем

Яз. „Студен кладенец“ 352,370 млн. м3, което е 90,9 % от общия му обем

Яз. „Ивайловград“ – 139,111 млн. м3, което 88,8 % от общия му обем

Каскада „Горна Тунджа“:

Яз. „Копринка“ 75,818 млн. м3, което е 53,3% от общия му обем

Яз. „Жребчево“ – 227,72 млн. м3, което е 56,9 % от общия му обем

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.