1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. Речните нива ще се понижават

Речните нива ще се понижават

В Западнобеломорски басейн ще има краткотрайно и незначително повишение на водните количества

В Западнобеломорски басейн, водните нива на реките ще се повишават краткотрайно и незначително, като ще се задържат високи.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -14 см до +11 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без изменение. Регистрираните понижения са до -15 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води, само водните количества на река Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните колебания са от -11 см до +2 см. Вследствие работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания на речните нива в горното и средно течение на река Марица от -24 см до +15 см. Водните количества на реките във водосбора на река Тунджа и в средното и долното течение на река Марица са около и под праговете за високи води, а във водосбора на река Арда и в горното течение на река Марица водните количества са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива са без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -8 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: днес речните нива ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Незначителни повишения на речните нива, в резултат на валежи ще има в реките западно от река Лом. Утре от обедните часове и през нощта срещу 18 април, вследствие на валежи ще има повишения на водните нива във водосборите на реките Ерма, Габерска, Нишава, Арчар, Лом, Огоста, Искър. От вечерните часове на 18 април и на 19 април, вследствие на валежи се очакват нови повишения на речните нива във всички водосбори на реките западно от река Янтра. По-значителни ще са повишенията във водосборите на реките западно от река Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 17, 18 и 19 април 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. От вечерните часове днес и през следващите три дни в резултат на валежи и снеготопене ще има краткотрайни повишения на речните нива в горните и средните части от водосбора. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива на реките във водосбора над яз. Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 17, 18 и 19 април 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 17 април са възможни незначителни краткотрайни повишения на водните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 17, 18, 19 и 20 април 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 17 и 18 април са възможни незначителни краткотрайни повишения на водните нива на реките. Водните нива на реките ще се задържат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес водните нива на реките ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В обедните и следобедните часове на 17 април ще има повишения на водните нива на реките в горното течение на река Тунджа (по основната река и в притоците ѝ над яз. Копринка) и в старопланинските и родопските притоци на река Марица и в горните части от водосбора на река Арда. На 18 април речните нива ще са без съществени изменения. На 19 април в обедните и следобедни часове, вследствие на валежи краткотрайни повишения на речните нива ще има в горните части от водосбора на река Марица и старопланинските и родопските ѝ притоци и в горните части от водосбора на река Арда. Водните нива на реките ще се задържат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес водните нива на реките ще се повишават краткотрайно и незначително или ще останат без съществени изменения, като ще се задържат високи. На 17 април в обедните и следобедни часове, вследствие на валежи се очакват повишения на речните нива, като по-съществени ще бъдат повишенията в горните части от водосбора на река Струма и в рилските и пирински притоци на реките Места и Струма. На 18 април речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане са възможни повишения на речните нива в долните течения на основните реки. На 19 април речните нива в рилските и пирински притоци на реките Места и Струма ще се повишават в резултат на валежи. Водните нива на реките ще се задържат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Поради високата почвена влажност и интензивни валежи комбинирани с частично снеготопене има вероятност за поройни наводнения в обедните и следобедни часове на 17 април 2018 г – в средните части от водосбора на р. Места по основното течение и в притоците ѝ реките Ретиже, Граднишка, Лъкенска,  Каменица, Костена река, Брезнишка, Корнишка, Канина; във водосбора на река Пиринска Бистрица; в долните части от водосбора на р. Струма по притоците ѝ реките Цапаревска, Лебница, Градешница, Санданска Бистрица и Мелнишка.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 17 април 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 16.04.2018 г. е 5 272,1 млн. м3 и представлява 81,2% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 90,8% от общия им обем;
  • напояване – 69,1% от общия им обем;
  • енергетика – 88,6% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 473,079 млн. м3, което е 95,14% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 351,571 млн. м3, което е 90,66% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 141,102 млн. м3, което 90,04% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 116,823 млн. м3, което е 82,15% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 262,279 млн. м3, което е 65,57% от общия му обем.

Със запълване над 90% са следните комплексни и значими язовири: „Голям Беглик“, „Широка поляна“, „Доспат“, „Цанков камък“, „Въча“, „Кърджали“, „Студен кладенец“, „Ивайловград“, „Кричим“, „Розов кладенец“, „Среченска бара“, „Йовковци“, „Ясна поляна“, „Домлян“, „Пчелина“, „Тича“.

Със запълване 100% без да преливат са язовирите „Боровица“ и „Асеновец“.

През преливните съоръжения преливат язовирите:

-          яз. „Камчия“ прелива с 3,8 м3/сек, 

-          яз. „Пчелина“ – прелива с 4,258 м3/сек;

Предвид наличният завирен обем в язовир „Искър“, който към 16.04.2018г. е 559,491 млн. м3 (85,4%), регистрираният по-висок приток за първата половина на месеца в сравнение с прогнозния такъв, както и продължаващата рехабилитация на ХГ1 на ВЕЦ „Пасарел“, с месечния график за месец април е предписано да бъдат контролирано освободени 10,000 млн. м3 енергийно непреработени от ВЕЦ „Пасарел“ води.

Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.