Решения на УС на ДФ „Земеделие”

Определени са целеви субсидии

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” определи следните целеви субсидии за подпомагане на земеделските производители в направление:

1. Целева субсидия за подпомагане на месодайното животновъдство.

От 8 април 2009г. стартира мярката за подпомагане на месодайното животновъдството, като общия размер на финансовите средствата по нея е 2 000 000лв. 100 лв. за крава и 20 лв. за овца-майка ще получат земеделските производители по тази мярка. Целта й е да се стимулира развитието на животновъдството в необлагодетелстваните райони, както и да се увеличи добивът на месо от едър и дребен рогат добитък, което да отговаря на европейските стандарти.

2. Целева субсидия за класифицирани кланнични трупове от свине, овце и говеда по скалата (S)EUROP през 2009г. Подпомагането по мярката също стартира от 8 април 2009г., като нейната цел е да се увеличи добивът на месо от кланични трупове на свине, едър и дребен рогат добитък, които да отговарят на европейските изисквания. Тя ще се изплаща за предадени животни в кланици за класификация, като за окачествените трупове по видове и класове, земеделски производители ще получават:

- за свине клас S – 30лв.

- за свине клас E – 20лв.

- за свине клас U – 5 лв.

- за говеда – 25 лв.

- за агнета – 10 лв.

Финансовият ресурс, който ще бъде разпределен по тази мярка, е 3 000 000 лв.

3. Целева субсидия за подпомагане изхранването на животни и птици от Националния генофонд и контролираната част на популацията през 2009 г.  Приемът на документи по мярката стартира на 8 април и ще приключи на 8 май 2009 г. Крайният срок за изплащане на субсидиите е 30 юни 2009г.

4. Целева субсидия за подпомагате на земеделските производители в сектор „Растениевъдство” през 2009, като финансовите средства, ще бъдат предоставени в следните направления:

4.1 За закупуване на посевен материал от картофи за семепроизводство и консумация;

4.2   За ползване на поливна вода от производителите на ориз;

4.3   За произведен и продаден качествен памук;

210 лв. на дка е субсидията, която ще бъде предоставяна на земеделските производители за закупуване на посевен материал от картофи за семепроизводство. Посевният материал трябва да бъде за базови семена от ЕС класа 1, ЕС класа 2, ЕС класа 3 и сертифицирани семена класа „А”.

110 лв. на дка  е финансовият ресурс, който ще се предоставя на земеделските производители за закупуване на посевен материал за консумация. Тя ще се предоставя за сертифицирани семена класа „А”, сертифицирани семена класа „Б” и базови семена. Подпомагането на земеделските стопани ще се извършва на база подадени заявления за обработвани земеделски площи в Интегрираната система за администриране и контрол /ИСАК/. Приемът на документи ще започне от 25 май 2009г. 1 500 000 лв е максималният финансов ресурс, който може да бъде усвоен по тази схема.

От 13 април до 24 април 2009 г. в Областните поделения на ДФ “Земеделие” ще се приемат заявленията за подпомагане на земеделските производители, които ще кандидатстват по Целевата субсидия за ползване на поливна вода от производителите на ориз. Подпомагането ще се извършва на база подадени заявления за обработвани земеделски площи в ИСАК. 188 000 лв. е финансовият ресурс, който ще бъдат разпреден по тази мярка, след приключване на приема на заявления.

От 10 август 2009г. ще стартира Целевата субсидия за произведен и продаден качествен памук. 0,30 лв./кг, но за не повече от 100 кг./ дка, ще получат земеделските производители, които ще кандидастват по мярката. Кандидатстването също ще се извършва на база подадени заявления за обработвани земеделски площи в ИСАК.

5. Целева субсидия за поддържане на генетичните ресурси в растениевъдството /полски и трайни култури/ през 2009г. Подпомагането ще се извършва на база подадени заявления за обработвани земеделски земи в ИСАК. Договарянето на средствата по тази мярка ще започне от 2 май 2009 г. и ще приключи на 30 септември 2009 г. Финансовият ресурс, който ще бъде разпределен по тази Целева субсидия, е в размер на 495 хил. лв. Средствата по нея ще бъдат изчислени на база разходи на декар по технологична карта за отглеждане и поддържане на отделните култури – разходи за торове, препарати, ел.енергия, горива и поливна вода.

По време на заседанието беше прието да стартира инвестиционна Програма за “Животновъдството”, към сега действащата Държавна помощ от 2006 година. Предвижда се приоритетно да бъдат предоставени кредити на птицевъдите с цел достигане на европейските стандарти.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.