Ще има повишения на речните нива в Дунавски, Източнобеломорски и Западнобеломорски басейн през следващите три дни

Снимка:

НИМХ – БАН издава предупреждение от втора степен (оранжев код) за 4 области в Северна България

За 8 юли Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) издава предупреждение от втора степен (оранжев код) за 4 области в Северна България – Враца, Плевен, Ловеч и Габрово. Там се очакват значителни валежи с количества около 30 л/кв.м, на отделни места в изброените области до 45-65 л/кв.м. В останалата по-голяма част от страната (без областите Видин, Перник, Кюстендил, Ямбол и Бургас) предупреждението е от първа степен (жълт код) за очаквани валежи с количества около 20 л/кв.м., в отделни райони до 30-35 л/кв.м.

Анализът на НИМХ – БАН е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значителни колебания са отчетени в средното и долно течение на р. Искър (до - 30/+ 22 см). Регистрираните изменения в басейна са от - 18 см до + 20 см. Водните количества са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са се понижили или са останали без изменения през последното денонощие. Регистрираните понижения в басейна са до - 4 см. Водните количества са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения през последното денонощие. По-значителни колебания в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в горните части на р. Марица и притока ѝ р. Въча (- 4/+ 66 см). Регистрираните изменения на водните нива в останалата част от басейна са от - 26 см до + 25 см. Водните количества са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива са от - 9 см до + 8 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Въз  основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: от следобедните часове днес и през следващите три дни, в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в целия басейн, като по-значителни ще бъдат повишенията: в следобедните и вечерни часове днес в планинските части на водосборите на реките Лом,  Огоста, Искър, Вит; в обедните и следобедни часове утре в планинските части на Лом и Огоста, във водосбора на р. Искър над яз. „Искър“, както и в средните и долни части на водосбора и в притока ѝ р. Малък Искър, във водосборите наВит, Осъм и Янтра; в сутрешните и обедни часове на 9 юли – в долните части от водосбора на р. Искър, както и във водосборите на  Вит,  Осъм и Янтра; в следобедните и вечерни часове в понеделник – във   водосборите на реките разположени западно от р. Искър, в средните и долни части от водосбора на Искър и в планинските части от водосборите на Вит, Осъм и Янтра; през нощта срещу 10 юли и през деня във водосборите на Вит, Осъм, Янтра (в притока ѝ Росица и по основната река над Велико Търново) и р. Русенски Лом.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения:
•    В следобедните и вечерни часове днес – във водосборите на Огоста (по основната река в горното течение и в притока ѝ Дългоделска Огоста),  Искър (в притоците ѝ Бели Искър, Черни Искър, Блато, Искрецка и Малък Искър), Вит (в притока ѝ Черни Вит)
•    През нощта срещу неделя и в сутрешните часове на 8 юли – във водосбора на р. Височка (Сребърна), Огоста (в горното течение на притока ѝ Ботуня и в притока му Въртешница), Искър (в притоците ѝ Черни Искър,  Палакария, Егуля, Витошка Бистрица, Слатинска, Перловска, Владайска,  Блато, Лесновска, Искрецка, Малък Искър и по основната река от София до Роман), Вит (в притоците ѝ Бели Вит, Черни Вит) и на Янтра (в горното течение на притока ѝ Белица)
•    В следобедните и вечерните часове утре – във водосбора на р. Височка (Сребърна), Огоста (в горното течение на притока ѝ Бързия и в горното течение на Ботуня над Вършец), Искър (в горните течения на притоците ѝ  Батулийска и Искрецка);
•    Вечерта на 9 юли и срещу 10 – във водосбора на Черни Искър (приток в горното течение на р. Искър) и в целите водосбори на Вит, Осъм и Янтра (главно в притока ѝ Росица и по основната река над Велико Търново и в долното течение след вливането на Росица).
Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 8, 9 и 10 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни, в резултат на валежи ще има по-значителни повишения на водните нива в целия водосбор, като най-значителни ще бъдат повишенията през нощта срещу неделя и през деня във водосборите на реките над яз. „Искър“ и в притоците на р. Искър – Лесновска,  Батулийска, Искрецка, Габровница и Малък Искър. През нощта срещу  10 юли речните нива в горните части на водосбора ще започнат да се понижават, а в средното и долното течение на р. Искър повишенията ще продължат. Водните количества в долното течение на основната река ще преминат над жълтия праг за внимание 9 юли. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 8, 9 и 10 юли, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 8, на 9 и 10 юли, вследствие на валежи се очакват повишения на речните нива в целия водосбор, като по-значителни ще бъдат повишенията в горното течение по основната река над Габрово и в притока ѝ р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 8, 9, 10 и 11 юли водните количества ще бъдат над средно многогодишната стойност. Днес нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 8-10 вследствие на валежи, се очакват повишения на речните нива във водосбора. По-значителни ще бъдат повишенията в средните и долни части от водосбора през нощта на 8 срещу 9 юли. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и утре речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През следващите 3 дни са възможни незначителни повишения на водните нива в басейна, вследствие на валежи, на 8 и 9 във водосборите на Северночерноморските реки (Батова,  Провадийска река и Камчия), а на 10 юли и в Южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни ще има повишения на водните нива на реките в басейна, като по-значителни ще бъдат в следобедните и вечерни часове днес във водосбора на р. Марица (в притоците ѝ Тополница и Луда Яна, в Родопските ѝ притоци и по основната река над гр. Първомай), както и в притоците на Арда над яз. „Кърджали“; утре в планинските части от водосбора на Тунджа, в Старопланинските и Родопските притоци на Марица и в притоците ѝ в средното и долно течение: Сазлийка и Харманлийска река и във водосбора на р. Арда над яз. „Кърджали“; на 9 и 10 юли в планинските части от водосбора на Тунджа, в Родопските притоци на р. Марица и в горното течение на Арда и в притоците ѝ Върбица и Крумовица.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения:
•    В следобедните и вечерните часове днес – във водосбора на Марица (по основната река над Пазарджик и в притоците ѝ Ибър, Стара (Костенецка), Крива, Яденица и Чепинска)
•    През нощта на срещу неделя и в сутрешните часове на деня – в Старопланинските и Родопските притоци на Марица, Тополница, Луда Яна, Пясъчник, Въча, Първенецка, Стряма и в Луковица (приток на Чепеларска)
•    В следобедните и вечерните часове утре – във водосбора на Марица (в горните течения на притоците ѝ Чепинска, Стара (Пещерска), Въча) и в горното течение на Арда (в притоците ѝ Черешовска и Черна река)
•    Вечерта на 9 юли и срещу 10 – във водосбора на Тунджа (в притоците ѝ над яз. „Копринка“) и във водосбора на Марица (в горното течение на основната река и в притоците ѝ Ибър, Стара (Костенецка), Чепеларска и  Брезовска река).

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водното ниво на р. Марица при Пловдив ще премине над жълтия праг за предупреждение на 10 юли.
  • Системата за ранно предупреждениепрогнозира за водосбора на река Арда, че водното количество на р. Черна река при Смолян е възможно да достигне жълтия праг на внимание вечерта на 10 юли.

Западнобеломорски басейн: от днес и през следващите 2-3 дни, в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в целия басейн, като по-значителни ще бъдат повишениятав следобедните и вечерни часове днес във водосборите на Рилските и Пиринските притоци на Места и Струма и по десните притоци на р. Струма – Елешница, Копривен,  Лисийска, Логодашка, Стара река, Сушичка, Цапаревска, Лебница и  Струмешница; на 8 юли в Рилските и Пиринските притоци на Места и  Струма и в долното течение на р. Струма (по основната река и в притоците ѝ Цапаревска, Лебница и Струмешница); на 9 и 10 юли повишения вследствие на валежи ще има в Рилските и Пиринските притоци на Места и Струма, както и в средните и долните течения на основните реки, вследствие на оттичане.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения:
•    В следобедните и вечерните часове днес – във водосборите на Доспат, на Места (в притоците ѝ от горното течение, в Пиринските ѝ притоци –  Изток, Добринишка, Безбожка, Ретиже, Лъкенска, Каменица, Костена,  Туфча, Неврокопска, както и в левите ѝ притоци Канина и Бистрица) и на р. Струма (в притоците ѝ Рилска, Благоевградска Бистрица и в долното течение по основната река и в притоците ѝ Лебница, Струмешница и  Пиринска Бистрица)
•    През нощта срещу неделя и в сутрешните часове на 8 юли – в горното течение на Струма (по основната река над Перник и в притоците ѝ Арката над с. Долна Диканя и Джерман над Дупница)
•    В следобедните и вечерните часове в неделя – във водосбора р. Изток (приток на Места).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.
Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.