Утвърдени са насоките за кандидатстване по подмерки 8.3 и 8.4 от ПРСР 2014 – 2020 г.

Крайният срок за подаване на проектни предложения изтича в края на август 2018 година

Утвърдени са насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ и по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Подпомагането по двете процедури е насочено към постигане на целите на подмерките чрез: въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари и намаляване на опасността от вредители, болести, природни бедствия и катастрофични събития в горските територии; възстановяване на горите, пострадали от горски пожари, природни бедствия, катастрофични събития, болести и вредители; защита на околната среда; адаптиране към промените в климата.

Проектни предложения по подмярка 8.3 могат да подават: физически лица, еднолични търговци, юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; общини, собственици или стопанисващи горски територии; държавни предприятия по смисъла на чл. 163, ал. 1 от Закона за горите (ЗГ), стопанисващи или управляващи държавни горски територии; юридически лица, стопанисващи или управляващи горски територии; лесозащитни станции към Изпълнителната агенция по горите, които могат да кандидатстват само за дейностите по т. 4, в частта за вредители и болести и т. 6 от Раздел 13.1. „Допустими дейности“; регионални дирекции по горите, като кандидатстват за подпомагане само за дейностите  по т. 3 и т. 4, в частта за закупуване на комуникационно оборудване и средства за наблюдение на горски пожари от Раздел 13.1. „Допустими дейности“. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 22 август 2018 г.

Срокът за подаване на проектни предложения по подмярка 8.4 е 17:30 часа на 20 август 2018 г., като могат да кандидатстват: физически лица, еднолични търговци и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; общини, собственици или стопанисващи горски територии; държавни предприятия по смисъла на чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, стопанисващи/управляващи  горски територии; юридически лица, собственици или стопанисващи горски територии

За повече информация: http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/