Започна подаването на данъчни декларации от фермерите

Документа се подава лично от земеделския стопанин или негов упълномощен представител

Започна подаването на данъчни декларации от фермерите. До 2 май трябва да се декларира и плати данъкът върху доходите. Фирмите трябва да подадат декларации за корпоративен данък и да погасят задълженията си към хазната до края на март.

До 31 декември регистрираните земеделски производители трябваше да заявят в Национална агенция по приходите по какъв ред избират да се облагат доходите от дейността им през 2017 г.

Ако през 2016 г. са се облагали по общия ред, имат право да изберат от 1 януари 2017 г. да се облагат по реда, предвиден за едноличните търговци (с данък върху годишната данъчна основа). Избраният ред се прилага за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години.

Ако през 2016 г. са се облагали с данък върху годишната данъчна основа (по реда, предвиден за едноличните търговци) и вече е изтекъл 5 – годишния период, за който задължително следва да се прилага този ред на облагане, могат да продължат да се облагат по същия ред и след 1 януари 2017 г. За целта не е необходимо да подават нова декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ; или да изберат да се облагат по общия ред на ЗДДФЛ. В този случай, правото на избор се упражнява в срок до 31 януари 2017 г. чрез подаване на декларация.

Декларацията се подава лично от земеделския стопанин или негов упълномощен представител в местния офис на Агенцията по постоянен адрес на физическото лице. Тя може да се подаде и чрез пощенски оператор.

Новорегистрираните земеделски стопани през 2016 г. могат да изберат за същата година да се облагат с данък върху годишната данъчна основа, като изборът се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г.