Проф. Михо Семков навърши 85 години

Той е един от учените, които преобразиха българското животновъдство

Тази година зоотехническата наука и практика честват 70-годишния юбилей на Зоотехническия факултет в гр. София, чието начало е от 1947 г. През този период висше образование са получили около 10 хиляди специалисти зооинженери. Известна е обаче мисълта на великия руски доктор-хирург, че „Всяко училище става известно не с броя, а със славата на своите възпитаници.“ Новооткритият факултет има основание да се гордее със своите възпитаници, които през втората половина на XX век, като учени и специалисти, със силата на професионалната си квалификация, знания, умения и самоотвержен труд преобразиха българското животновъдство. Под тяхно ръководство и с пряко участие бяха създадени нови високопродуктивни породи животни, бяха внедрени съвременните за онзи период постижения в областта на храненето, технологията на отглеждането, селекцията и репродукцията.             

Един от тези специалисти е проф. Михо Семков. Той завършва четвъртия випуск на факултета през 1955 година. Роден и израснал в планински условия, където основен поминък на населението е животновъдството и в тази дейност се влюбва още от детска възраст. На студентската скамейка обаче осъзнава, че за да се създаде високопродуктивно и ефективно животновъдство, за което се подготвят младите специалисти, ще трябва да познават основно постиженията на съвременната наука и челна световна практика. Той завършва с пълно отличие висшето си образование и с ентусиазъм „ се хвърля“ в животновъдната практика. Това е период, когато новоизградените трудово-кооперативни земеделски стопанства все още не са укрепнали, а в животновъдните ферми се отглеждат нископродуктивни и примитивни животни, не достига фураж за правилно хранене на животните, нито се води развъдна работа. Денонощни са неговите усилия и той е преместван и назначаван на длъжности, където неговите знания и умения са били най-ефективно използвани като: зоотехник във фермата на ТКЗС-Видраре, директор на новооткрита Станция за изкуствено осеменяване в гр. Тетевен – 1956 година. В продължение на 3 години успява да внедри изкуственото осеменяване /най – ефективната репродуктивна технология в животновъдството през ХХ век/ във всички говедовъдни и овцевъдни ферми на Тетевенската околия. През 1959 г. е назначен за завеждащ сектор  „Животновъдство“ в новосъздадения Ловешки окръг. Върху неговите плещи пада изключителната отговорност да ускори създаването на високопродуктивно животновъдство в кооперативните стопанства в бившите четири околии: Ловешка, Луковитска, Троянска и Тетевенска. През 1963 г. след успешен конкурсен изпит постъпва като асистент в катедрата „Биология на репродукцията“ в Зоотехническия факултет. Под ръководството на видния учен акад. Кирил Братанов той се включва незабавно в учебно- преподавателската и научно-изследователската дейност на катедрата. Заедно със задълбочените теоретични знания, той всеотдайно предава на своите студенти и богатия си опит от зоотехническата практика. С голям интерес започва задълбочени изследвания върху репродуктивния капацитет на мъжките разплодници в овцевъдството и говедовъдството. На тези проблем разработва и защитава дисертация за образователната и научна степен „доктор“ през 1969 година, а за научната степен „доктор на науките“ - през 1984 година. В съответствие с тези степени той е удостоен и със съответните научни звания от асистент до професор. За повишаване на неговата научна квалификация е бил на специализация в най-известните световни научно-изследователски центрове по репродукция: гр. Краков – Полша /1970 г./; гр. Кембридж – Англия /1975 г./; Ставропол и Москва /1979 г./. Своите знания и опит в областта на криоконсервацията на семенната течност от бик и коч, той безрезервно предава чрез посещение на място в лабораториите в Стокуийте за изкуствено осеменяване, така и за повишаване на заплодяемостта чрез посещение на място на фермите и пунктовете за изкуствено осеменяване. По тези проблеми той е написал многобройни статии в ежедневния и периодичен печат, както и практически указания и инструкции.

За активна просветна дейност проф. Семков е награден с орден „Кирил и Методий“ първа степен през 1986 година. Неговите усилия, съвместно с тези на големия колектив учени в тази област, допринесоха България да заеме челно място в света по обхват и ефективност на изкуственото осеменяване в говедовъдството, овцевъдството и свиневъдството през втората половина на ХХ век. Ако направим ретроспективен поглед на творческия път на проф. Семков, ще установим, че той винаги е бил в челните редици в борбата за създаване на българско животновъдство. Неговата крачка от начало и досега си остана твърда, стегната и непоколебима - крачка на войник, който не напуска строя. По нея ние, по-младите, го причисляваме към вечните войници на България.

На които поднасяме в деня на техния юбилей благоуханни цветя на признателност, даряваме ги с уважение и обичта си и неизказано много ни се иска да бъдат колкото се може по-дълго сред нас, а техният пример да се множи и завладява все по-голям кръг от хора.

В деня на неговия 85-годишен юбилей редакцията пожелава на проф. Михо Семков още много години здраве и творчески успехи в името на животновъдната кауза!