1. Начало
  2. Новини
  3. Наука и образование
  4. С поздравление на зам-мин. Георги Събев започна IX-та Международна научна конференция „Аграрната икономика – в подкрепа на земеделието, организирана от ИАИ

С поздравление на зам-мин. Георги Събев започна IX-та Международна научна конференция „Аграрната икономика – в подкрепа на земеделието, организирана от ИАИ

Вторият ден на конференцията започва с пленарна сесия „Възможности и предизвикателства за селските райони"

Започна  IX-та Международна научна конференция „Аграрната икономика – в подкрепа на земеделието“: „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“, традиционно организирана от Институт по аграрна икономика към ССА и в партньорство с Европейската научна мрежа за развитие на селските райони (ERDN).

Форумът е в хибриден формат: онлайн и присъствено на 25.10.2022 г и 26.10. 202г. , в хотел “Лион“ Боровец.

Участниците бяха приветствани от заместник министъра на земеделието Георги Събев, Алисия Ернандес, съветник по земеделие в Посолството на САЩ, Десислава Тальокова, Изпълнителен директор на Фондация „Америка за България“. Приветствието на дн инж. Мартин Банов, председател на Селскостопанска академия бе представено от проф.д-р Виолета Божанова, зам.председател на ССА.

При откриването на конференцията доц.д-р Божидар Иванов, директор на ИАИ отбеляза, че за девети път се събират експерти, браншовици и медии за да укрепят изградения  мост между наука и практика. Той изрази убеденост, че това трябва да е в полза на обществото, за вземане на по-добри управленски решения за  настоящето и бъдещето. 

В поздравителното си слово зам.министър Събев изрази надежда за ползотворност на събитието. Той подчерта, че инвазията в Украйна, предшествана от Ковид пандемията, изправи целия свят пред тежки изпитания. И за това е нужно критично мнение на експертите, което ще помогне на всички заинтересовани срани да се справят с изпитанията.

Десислава Тальокова, Изпълнителен директор на Фондация „Америка за България се върна към началото на сътрудничеството на Фондацията с ИАИ и подчерта активната роля на директора на ИАИ Божидар Иванов за него.

Вижте цялото поздравително слово на дн инж. Мартин Банов, председател на Селскостопанска академия бе представено от проф.д-р Виолета Божанова, зам.председател на ССА Приветствие ИАИ 25-26. 10 проф. БАНОВ (1)

Вижте цялото приветствие към Конференцията на Алисия Ернандес, съветник по земеделие в Посолството на САЩ Alicia Ag Econ Conference BG 2510 2022

Конференцията включва 26 доклада, от които 11 са от други страни. В постерната сесия през втория ден ще бъдат представени основни проекти, по които работи ИАИ.

Джулиан Бинфилд, Университета в Мисури, представя прогноза за световните селскостопански пазари. Той подчерта, че конфликта в Украйна доведе до голяма несигурност на селскостопанските пазари, още повече че цените са започнаха да се покачват преди руската инвазия. Макар че прогнозирането с точност  от учените от FAPRI /както и  цяло научната общност/да е невъзможно, ясно е,  че  развитието на пазарите и макрорамката ще влиаят на политиката в земеделието и тя ще се наложи да изработва нови модели. Лекторът направи преглед на цените на пшеницата и царевицата и другите маслодайни култури и сектори в земеделието и обобщи как лихвите и цените се покачват в целия свят, а инфлацията е реална опасност. И все пак, според неговият анализ, се очаква тъкмо 2022 г. да е пикова за  растежа на цените, след което прогнозите и надеждите се събират във вероятно успокояване, най-вече по отношение на цените на енергоносителите.

Мариус Хамулчук представи екипната работа на Варшавския институт по природни науки с презентацията „Въздействие на войната в Украйна върху цените на зърното“. Лекторът подчерта, че резултатите от проведеното изследване показват доста  диверсифициран и краткосрочен ръст на цените след избухването на войната. Всъщност ценовият отговор, според представените изводи, зависи от позицията на отделните райони спрямо мястото на конфликта. По-широките последици също ще зависят от растоянието, а и от размера на търговските връзки с Русия и Украйна. Прогнозата е за предстоящо покачване на разликите между цените на зърното в Украйна и света. Изводите са, че засега войната има преди всичко психологически ефект върху цените.

Обзор на българското земеделие и прогнози в земеделските отрасли представиха доц. д-р Божидар Иванов /ИАИ/ и гл. ас. Даниела Димитрова /CAPA/. Акцент бе, че субсидиите подкрепят доходите, но в много по-малка степен допринасят за развитие на производителността в земеделските структури и сектори. Очертана бе сериозна диспропорция и силна зависимост на сектора плодове  изеленчуци от вноса, което води до сериозни загуби на традиционни продукти за българската трапеза. Критичен остава въпросът за производителността и добавената стойност в млечното производство. Представена бе динамиката на производството, цени и пазари на зърнени и маслодайни култури, на Центъра за икономически анализи на селското стопанство /CAPA/ за последните 4 години и прогнози за предстоящите 4 години.

По глобални теми за пазари, цени и производства се съзредоточи дискусията след презентация на румънските гости. Темата бе представена от Ион Сертан, Букурещ, USAMV. Той анализира  състоянието на производството на зърнени храни в Европа и света, повлияни от войната в Украйна, високата инфлация и размера на икономическата криза. Лекторът  отбеляза, че има разместване в позициите на страните, произвеждащи царевица, като страните от ЕС  дори не се подреждат сред първите пет в класацията. Румъния все още остава първата страна, производител на царевица, следвана от Литва. Много голямо е отражението върху производството на оранжерийна продукция в Холандия, където голяма част от оранжериите се затварят или приминават към вертикално производство.

Пленарната сесия „Селскостопански политики в прехода към зелена икономика“ бе с модератор проф. Драги Димитриевски от Университета „Св. св. Кирил и Методий“ Скопие. 

В нея презентира и Никола Галузо, Асоциация за географски и икономически изследвания в селските райони, Риети, Италия. В резюмето си той подчерта, че много проучвания насочват към оценка на въздействие на финансовите субсидии от ОСП, но малко изследват моделите на неефективност, върху което се фокусира това изследване.Сред изводите: важно е да се разграничи разпределението на субсидиите по ОСП както между страните и типа земеделие, така и между субсидиите от Първи и Втори стълб.

Наталия Шукадарова, Аграрен университет Пловдив,  изследва възможното въздействие на Зелената сделка върху устойчивостта на българския зърнопроизводителен сектор. Тя обобощи  няколко анализа, които се срещат в изводите за намаляване на зърнените и маслодайни култури, намаляване доходите на земеделските производители и отрицателен ефект върху Европейската търговия.  Очаквайте подробности за тази пленарна сесия.

Интригуващ за конференцията подход в анкетните проучвания представи Моника Караджова от Земеделския институт, Кюстендил. Тя обобщи резултатите на проучване „Нагласи за екологични практики от фермите в контекста на новата ОСП /2023-2027/“, според които водещ мотив за земеделските практики са субсидиите, а земеделските служби – с най-силно влияние при вземането на решения от производителите. Съавтори са ас. д-р Михаела Михайлова /ИАИ/ и гл. ас. д-р Даниела Цвяткова /ИАИ/.

Презентацията на ас. Веселин Кръстев /ИАИ/за измерване на устойчивостта на фермите на пазара на ЕС и създаването на съставен индекс за измерването и, също бе представена в първия ден на конференцията. В нея ученият търси по-широка дефиниция на устойчивостта, според която селскосто стопанство да съчетава екологичност, с икономическа ефективност и социална отговорност. Той изследва връзката между икономическия размер на фермите и промените в тяхната устойчивост  и допуска вероятността за по-големи екологични щети при поддържане главно на икономическата ефективност.

Конференцията включва авторитетно научно участие от САЩ, Университета в Мисури, Изследователския институт по икономика на селското стопанство – Унгария,  Университета „Св. св. Кирил и Методий“ – Скопие, участия от Румъния, Украйна, Полша, от Асоциацията за географски и икономически изследвания в селските райони, Италия,  Китай и др. От България участват учени от  УНСС, Нов български университет, Аграрния Университет Пловдив, Икономическия университет – Варна, институти на ССА като Института по земеделие-Кюстендил и други. Сред темите са „Специализация на производството – фактори за повишаване добавената стойност в земеделските стопанства“/проф.д.ик.н. Юлия Дойчинова,УНСС/, Преглед на българското земеделие и прогнози в селскостопанските индустрии/доц.д-р Божидар Иванов – ИАИ и CAPA / и др.

Освен  научни проекти на ИАИ – ССА с  партньорски организации и други  научно-изследователски  разработки, ще бъдат презентирани  актуални теми за глобалните селскостопански пазари /Джулиан Бинфийлд, FAPRI, университет в Мисури/, влиянията на войната в Украйна върху цените на зърното в света, хранителната сигурност и суверинитет, възможните въздействия на Зелената сделка върху различните земеделски сектори, диверсификацията на селската икономика във време на зелен преход, прилагането на Новата ОСП в животновъдния сектор и др.

Модератор на първата пленарна сесия на 25.10., от 10.30  –„Пазари на селскостопански стоки“ е доц. д-р Божидар Иванов, директор на ИАИ. Пленарната сесия от 13.30 в първия ден на конференцията „Конкурентоспособност и ефекти на селскостопанските и стоковите пазари“ е модерирана от Мариус Хамулчук, Варшавския университет по природни науки.  Пленарната сесия от 15.30 на 25.10. е с модератор проф. Драги Димитриевски, Скопие.

Вторият ден на конференцията, 26.10., започва с пленарна сесия „Възможности и предизвикателства за селските райони“ с модератор Zbigniew Florianczyk – IERIGZ, Полша и включва теми като „Обитаване на селата в Полша на прага на третото десетилетие на 21 век“ – проф. дин Агниешка Вжохалска и  д-р инж. Силвия Лаба /Института по икономика на селското стопанство и продоволствие, Варшава, „Възможности и предизвикателства в устойчивото развитие на планинските райони в Румъния“ /екип учени от Румъния/ и др. Сесията от 13.00 часа „Иновации, устойчивост и биоикономика“ се модерира от доц. д-р Божин Божинов, Аграрен университет, Пловдив. От 15.00 часа на 26.10. започва постерна сесия  с тема „Приложни резултати и изследвания от фундаментални научни проекти“ с модератор доц.д-р Диляна Митова, ИАИ. Проф.д-р Храбрин Башев и проф. д-р Нина Котева ще представят проект „Конкурентоспособност на земеделските стопанства в България“. Темата „Договорни модели за предоставяне на агроекологични обществени блага“ ще бъде презентирана от  проф.д-р Димитър Николов /ИАИ/, проф.д-р Иван Боевски /НБУ/и Кристина Тодорова/УНСС/. Работата по проект „Социално-икономически ефекти от използването на утайките от ПСОВ“ обобщават  Даниела Цвяткова и доц.д-р Божидар Иванов/ИАИ/. Проф.д-р Румен Попов /ИАИ/ презентира темата „Развитие на българското земеделие в рамките на ЕС и ОСП“.

В презентациите в пленарните сесии и в постерната сесия през втория ден на Конференцията активно участие по иновативни и значими теми за развитието на земеделието и селските райони имат младите учени от ИАИ като гл. ас. д-р Даниела Цвяткова, гл. ас. д-р Десислава Тотева, ас. Веселин Кръстев, ас. Божура Фиданска, гл. ас. д-р Росица Микова и др.

Традиционните тематични направления на Конференцията:

  • Снабдяване с храни и ефекти от COVID-19;
  • Конкурентоспособност и ефекти на земеделските и стокови пазари;
  • Земеделски политики в прехода към зелена икономика;
  • Възможности и предизвикателства пред селските райони;
  • Иновации, кръгова и биоикономика

Официални езици:

Английски и български 

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.