1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Две нови защитени територии са обявени със заповед на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова

Две нови защитени територии са обявени със заповед на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова

Не се допускат дейности, които могат да доведат до обезпокояване и унищожаване на видовете - предмет на защита

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова издаде заповеди за обявяване на две нови защитени територии в категорията „защитена местност“ - защитена местност “Туфеста острица” в землище на село Горно Вършило, община Септември, област Пазарджик и защитена местност „Долно Черковище” в землището на с. Долно Черковище, община Стамболово, област Хасково.

Защитена местност “Туфеста острица” е с площ от 6,889 дка и е обявена по предложение на РИОСВ – Пазарджик в съответствие със Закона за защитените територии (ЗЗТ) с цел опазване на застрашен растителен вид - туфеста острица (Carex elata) и неговото местообитание.

zashitena mestnost3

В защитената местност се забраняват дейности, които могат да доведат до унищожаването на екземпляри от растителния вид туфеста острица и неговото местообитание, като например: промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята; строителство с изключение с цел поддръжка, ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения; разораване; паша и други.

Защитена местност „Долно Черковище“ се простира на 4691,116 дка и е обявена по предложение на община Стамболово, Българско Дружество за защита на птиците, Природозащитно сдружение „Биосфера“ и Българска фондация „Биоразнообразие“ и е подкрепено от РИОСВ - Хасково.

zashitena mestnost

Защитената местност е обявена с цел опазване на местообитанията на защитени, редки и застрашени растителни видове и животински видове. Растителните видове включват вкл: Бяла змийска трева (Goniolimon collinum), Румелийски тръбоцвет (Trachelium rumelianum), Нежен лопен (Verbascum humile), Черноморска ведрица (Fritillaria pontica) и други.

zashitena mestnost1

Животински видове включват дъждовник (Salamandra salamandra), голяма (кафява) крастава жаба (Bufo bufo), шипобедрена костенурка (Testudo graeca), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), обикнoвена блатна костенурка (Emys orbicularis) зелен гущер (Lacerta viridis), египетски лешояд (Neophron precnopterus), черен лешояд (Aegipius monachus), белоглав лешояд (Gyps fulvus), скален орел (Aquila chrysaetus),царски орел (Aquila heliaca), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), средиземноморски сокол (Falco eleonorae) и други както и с цел опазване на характерен и забележителен ландшафт.

zashitena mestnost2

Не се допускат дейности, които могат да доведат до обезпокояване и унищожаване на видовете - предмет на защита, увреждане и унищожаване на техните местообитанията, както и на естествените характеристики на ландшафта. В тази връзка, в защитената местност е забранено строителството и други дейности, водещи до промяна на ландшафта, с изключение: поддръжка, ремонт и реконструкция на съществуващи пътища и други съоръжения, както и изграждане на екопътеки и прилежащите им инфраструктурни елементи и други.

Предстои обнародване на двете заповеди в Държавен вестник.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.