Изискани са допълнителни становища за здравния риск от предприятие за рециклиране в с. Яхиново

По искането на РЗИ-Кюстендил заявителят трябва да предостави допълнителната информация като опише вероятните значителни въздействия върху здравето на хората при реализацията на инвестиционното предложение

По повод постъпили въпроси относно инвестиционно предложение за построяване на  сграда за преработка и рециклиране на пластмасови изделия, склад за нехранителни стоки и автосервиз в землище на с.Яхиново, община Кюстендил,  РИОСВ - Перник информира, че към момента инспекцията не е издавала решение по процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Документите за инвестиционното предложение са изпратени за съгласувателни становища до Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) - гр. Благоевград, до Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Кюстендил, Областна дирекция “Земеделие“- гр. Кюстендил ,както и до Община Дупница и кметство с. Яхиново за обявяването ѝ на обществен достъп.

За да бъде направена преценка от здравно-хигиенна гледна точка по отношение степента на въздействие и възможния здравен риск, вследствие евентуалното одобряване и осъществяването на  инвестиционно предложение в Яхиново, от РЗИ – Кюстендил са поискали допълнителна информация, която е препратена от РИОСВ – Перник към заявителя на инвестиционното намерение.

По искането на РЗИ-Кюстендил заявителят трябва да предостави допълнителната информация като опише вероятните значителни въздействия върху здравето на хората при реализацията на инвестиционното предложение. За целта трябва да се извърши идентифициране на източниците и вида на очакваните вредности и характеристика на отделните рискови фактори по отношение влиянието им върху човешкото здраве. На базата на прогнозни изчисления трябва да се определи степента на неблагоприятното въздействие и териториалния му обхват, в който се очаква наднормено въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и урбанизираната територия, което създава риск за човешкото здраве.

От РЗИ- Кюстендил са поискали още заявителят да изготви план-схема за санитарно-хигиенната обстановка с онагледени отстояния от площадката до обектите, подлежащи на здравна защита, включително вилни зони и съществуващи отделни жилищни сгради, извън регулацията по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, заверена от съответната общинска администрация.

Към настоящия момент възложителят не е представил в РИОСВ-Перник исканата допълнителна информация, за да бъде предоставена на РЗИ- Кюстендил. След като документацията бъде допълнена и окомплектована, тогава отново ще бъде представена за становище за необходимостта от извършване на ОВОС.

Окончателната преценка за реализация на предложението е на местната власт.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар