Изменена е Наредбата за оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Приетите изменения усъвършенстват нормативната уредба с оглед подобряване прилагането на изискванията на чл. 6, ал. 3 от Директивата за местообитанията

Правителството прие промени в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС). Промените са свързани с изпълнение на мерки от нормативен характер по представени съображения от Европейската комисия по процедура за нарушение № 2008/4461 по описа на Европейската комисия, свързана с практиката на Република България за разрешаване на икономически дейности в места от Натура 2000, която не е в съответствие със задълженията по член 6, параграф 3 във връзка с член 7 от Директива 92/43/ЕИО относно опазването на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (Директивата за местообитанията).

С приетите изменения на Наредбата за ОС се усъвършенства нормативната уредба с оглед подобряване прилагането на изискванията на чл. 6, ал. 3 от Директивата за местообитанията, като са подобрени ключовите превантивни инструменти, свързани с оценката на въздействията от реализацията на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения върху предмета и целите на опазване на защитените зони от мрежата „Натура 2000“, с което се гарантира, че предвидените в наредбата процедури изпълняват пълния си потенциал и дават най-добрите екологични резултати.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.