Извънредни проверки на пречиствателните станции на Разград и „Биовет“ АД

Пробите ще се изпитват по 10 физико-химични показателя в Регионална лаборатория – Русе към ИАОС

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха няколко извънредни проверки по сигнали на жители на Разград през периода 18-20 август за миризма на сероводород в ранните и късни часове на денонощието. Сигналите са постъпили от западните и централни части на града. При извънредните обходи не са констатирани миризми в района на сигналите. Извършени са проверки на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) и тази на „Биовет“ АД-клон Разград, които се намират на съседни площадки, в Западна промишлена зона на града. Взети са проби от отпадъчни води от изхода на пречиствателното съоръжение на „Биовет“ АД. Пробите ще се изпитват по 10 физико-химични показателя в Регионална лаборатория – Русе към ИАОС, а резултатите се очакват до седмица.

От оператора на ГПСОВ-Разград - „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, е изискана информация относно технологията на третиране на отпадъчните води и утайките, отделени от всеки етап на пречистването – времетраене на изгниването, количеството на първично отделената утайка и последното им изпускане в изсушителните полета.

Проверка е извършена и в „Биовет“ АД-клон Разград, която произвежда основни фармацефтични продукти и хранителни добавки. Поради съмнения за компроментирани ферментационни процеси от дружеството е изискана информация относно водените микробиологични процеси в периода 13-20 август 2018 г. При проверка на представената документация от оператора не са установени несъответствия при водене на технологичните процеси. На дружеството са дадени предписания да уведомява инспекцията в срок до 24 часа за наличие на провалени ферментации, които не подлежат на допълнителна обработка.

Екоинспекцията е в готовност да извърши допълнителни проверки, както и ще изиска информация, свързана с експлоатираната канализационна система, количество на формираните отпадъчни води от производствата и подавани към пречиствателната станция.