Меморандум за изграждане на успешна политика в земеделието е резултатът от дискусия организирана от ПП „Обединени земеделци”

Мероприятието се проведе на 02.10.2010 г.

На 02.10.2010 г. се проведе дискусия на тема: „Усъвършенстване на поземлените отношения – основа за развитието на земеделието и селските райони”, организирана от ПП „Обединени земеделци”, като част от политическа програма на съюза в областта на земеделието.

Участие в дискусията взеха представители браншовите организации и асоциации в областта на земеделието,  преподаватели от Аграрния университет в Пловдив, УНСС, Софийския университет, Аграрния колеж в Пловдив, както и експерти от СДС, ДСБ, ГЕРБ, РДП и БСДП.

Сред дискутираните въпросите, бяха тези свързани с проблемите в така съществуващите поземлените отношения, пазара на земята, възможностите за уедряване на дребните и средни земеделски стопанства, усъвършенстването на арендните отношения, както и подобряването на административното обслужване и усвояването на средства от фондовете на ЕС.

„В момента сме свидетели на безпрецедентен срив в земеделието – заяви Георги Каркъмов, зам. Председател на ПП „Обединени Земеделци” – Всеки един отрасъл на земеделието е пряко или косвено свързан с икономиката на страната. Поземлените отношения са важна част от развитието на земеделието и трябва да се работи в насока за изграждане на средни фамилни ферми, като семействата са основния фактор за развитие на земеделието.” Като основни проблеми Георги Каркъмов отбеляза: Раздробеност на структурата на поземлената собственост и на ползването на земеделските земи;; Изключително негативната възрастова структура - Само 6% са младите хора заети в земеделието, а 60 % са тези на възраст над 55 г.; Дисбаланс между голям брой дребни стопанства с частична или липсваща пазарна ориентация (под 1 ха) и малък брой (0,5% от общия брой на земеделските стопанства) едри пазарно ориентирани стопанства (над 100 ха) и малък брой на средни земеделски стопанства;; Липса на стимулиране обработването на пустеещи земи; Твърде голяма бюрокрация и централизация в управлението на поземлените отношения; Неефективно ползване на фондовете на ЕС. Неустановена собственост върху земеделските земи /чл. 19 от ЗСПЗЗ и земи, чийто граници не са идентифицирани/ Неспазване на задълженията по договорите между арендаторите и арендодателите. Договорните взаимоотношения са непълни и несъвършени

„Едно от големите предизвикателства пред България е успешното интегриране   на  българското земеделие към ОСП и ефективното усвояване на средствата от    еврофондовете.” – каза в своето изложение Петя Ставрева, бивш евродепутат по земеделие и секретар международни въпроси на ПП „Обединени земеделци”. -  Малко под 40 % общия бюджет на ЕС е отделен за развитие на земеделието и на селските райони – между 45 и 50 млрд. евро годишно. Данните показват, че 80 % от субсидиите се изплащат на около 20 % от фермерите в общността. За да се противопостави на тенденцията на концентрация на плащанията в малък брой бенефициенти, Общността въведе процесът на модулация - намаляване на преките плащания към земеделски стопанства, които получават повече от 5000 € на година и прехвърлянето на парите в бюджета за развитие на селските райони.  Днес в евроинституциите продължава дебатът за бъдещето на ОСП и   по-конкретно за необходимостта от промяна на методите на аграрно   подпомагане в ЕС.  Съществена част от дискусиите се свързани с осигуряване на достатъчно   средства  за  преструктуриране на производството и окрупняването на   земеделските  стопанства в новите страни-членки.

Във връзка с Поземлените отношения и прилагането на ОСП у нас, Петя Ставрева каза -Нерешените проблеми, касаещи поземлените отношения, влияят пряко върху прилагането на ОСП в агросектора на страната.  Голямата поляризация в размерите на земеделските стопанства затруднява постигането на една от основните цели на ОСП -  устойчиво развитие на земеделието и селските райони. Липсата на ясна идентификация на собствеността и ползването на част от земеделската земя доведе до застъпване на площи и съответно до „орязване” на субсидии и загуба на средства от европейския бюджет, предвидени за българките фермери. Не се постига желаното противодействие на обезлюдяването на цели райони у нас.”

Като предложения на дискусията бяха отбелязани различни възможности за  Създаване наНов поземлен закон и Закон за комасацията; Насърчаване на създаването на обслужващи кооперации; Стимулиране обработването на земеделски земи чрез данъчно облагане или други финансови инструменти; Създаване на пазарни механизми за подобряване на структурата на земеделските стопанства, за развитие на пазара на земята и поземленото банкиране; Привличане на млади фермери с професионална квалификация в агросектора.

В края на дискусия се взе решение за създаване на Меморандум по поставените въпроси и предложения, който да може да послужи като основа за разработване на успешна политика в земеделието.

Дискусията е част от съвместна инициатива за партньорство между политическа партия „Обединени земеделци”, Българската социалдемократическа партия и Радикалдемократическата партия в България.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.