НСИ: През 2012 г. се регистрира спад на водовземането

Относително устойчиво е потреблението на вода в битовия сектор

През 2012 г. се регистрира спад на водовземането в сравнение с относително сухата 2011 година. Тава съобщават от Националния статистически институт /НСИ/, откъдето представят резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2012 година.

Общо иззетите пресни води за икономиката за 2012 г. се оценяват на 5 715 млн. м3, което е най-ниското равнище от 2000 г. насам. Намаляват иззетите води от повърхностни източници (88% от обема през 2011 г.), а от подземни се увеличават - с около 4% спрямо предходната година. Регистрираният спад се формира основно от водата, използвана за охлаждане в енергетиката, и добива на вода за напояване.

След енергетиката, най-значимо спада търсенето на вода за напояване - от 322 млн. м3 през 2011 г. на 262 млн. м3 през 2012 г., основно поради климатичните условия и намалението на засетите площи с водоемки култури. Структурата обаче се запазва относително постоянна - около 72% от общо използваната 4 559 млн. м3 вода е за охлаждане при енергопроизводство, 14% - за други индустриални цели, и 6% - за напояване.

Относително устойчиво е потреблението на вода в битовия сектор. Доставената питейна вода на домакинствата през 2012 г. е 271 млн. м3, което е с близо 2% повече спрямо 2011 година. Средно на човек от населението използваната питейна вода нараства от 100 л/ден. през 2011 г. на 102 л/ден. през 2012 година. С най-голямо потребление са областите София (столица) (134 л/ден./чов.) и Бургас (116 л/ден./чов.), а най-ниско - в Търговище (64 л/ден/чов.). Домакинствата, живеещи в градовете, са потребили 104 л/ден. средно на човек, а тези в селата - с 5 л по-малко.

Регистрирано е увеличение на населението на режим на водоподаване поради недостиг на вода - от 3% през 2011 г. на 4.5% през 2012 година. Най-засегнати са областите Плевен (61%), Ловеч (43%) и Габрово (28%).

Водоснабдителният сектор (ВиК) отчита относително постоянни загуби на вода (по водопроводната мрежа, неразрешено потребление, неточности при измерванията и др.). През 2012 г. общите загуби са оценени на 572 млн. м3, което съставлява 60.4% от подадената вода за крайните потребители.

Количеството на образуваните отпадъчни води от икономическите дейности следва равнището на потреблението. През 2012 г. от точкови източници са образувани около 447 млн. м3 отпадъчни води и 3 057 млн. м3 отработени води от охлаждащи процеси, които общо съставляват 77% от използваните води.

Общият обем на отпадъчните води, заустени във водни обекти през 2012 г., е оценен на 787 млн. м3 (без водите от охлаждане), от които 68% са след третиране в пречиствателни станции. През 2012 г. са действали 87 селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (СПСОВ), от които 53 бр. с вторично и 23 бр. с допречистване след вторичното. Населението, свързано с СПСОВ, съставлява 56.1% от населението на страната. Около 18% от населението е свързано с обществената канализационна мрежа без наличие на пречиствателна станция, отбелязва БГНЕС.

Битови отпадъци са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав не пречи на третирането им съвместно с битовите.

През 2012 г. общо образуваните битови отпадъци са оценени на 3 258 хил. тона. Това количество е по-малко от изчисленото за 2011 година (3 732 хил. тона).

По данни на общинските администрации за 2012 г. на депа с организирано сметоизвозване са събрани общо 2 508 хил. т. битови отпадъци, докато през 2011 г. те са 2 727 хил. тона. От тях през 2012 г. са депонирани 2 323 хил. т. битови отпадъци, докато през 2011 г. те са били 2 568 хил. тона.

Целия материал четете в рубрика Актуално на портала...

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.