Обсъждането на вторите Планове за управление на речните басейни ще продължи до средата на 2016 г.

Индикативната стойност на необходимите инвестиции за периода на действие на ПУРБ 2016-2021 г. е над 7,6 млрд. лв.

До 1 юни 2016 г. ще продължи обсъждането на вторите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ). В дискусиитe могат да участват както граждани, така и институции. МОСВ очаква мнения, бележки и предложения, тъй като мерките, които ще бъдат записани в тези документи, ще доведат до по-доброто състояние на водите. Активни трябва да бъдат и фирмите, които имат издадени разрешителни, защото съгласно Закона за водите те ще бъдат преразгледани в съответствие с утвърдените планове.

В България има 1054 водни обекта, от които 176 подземни и 878 повърхностни. 777 са обособените водни участъци в реките, 69  - в езерата. 16 са в категорията „крайбрежни морски води“ и още 16 в категорията „преходни морски води“.

Основните причини за влошеното им състояние са замърсяването, в резултат от човешката дейност, нерегламентираните зауствания на отпадъчни води, мините, старите сметища, торовете и препаратите за растителна защита, използвани в селското стопанство. Негативно въздействие има изграждането на язовири, бентове и прагове, извършването на корекции на речните русла и други.

С изпълнението на ПУРБ тези рискове ще бъдат намалени, което ще доведе до по-добро състояние на водите и устойчивото им ползване.

ПУРБ са публикувани на електроните страници на четирите Басейновите дирекции:

Басейнова дирекция „Дунавски район“ – www.bd_dunav.org

Басейнова дирекция „Западно-Беломорски район“ – http://www.wabd.bg/bg/

Басейнова дирекция „Черноморски район“ – www.bsbd.org

Басейнова дирекция „Източно-Беломорски район“ – www.earbd.frg

Всяка от дирекциите информира за мястото, деня и часа на дискусиите.

Плановете за управление на речните басейни са стратегически документи. В тях се съдържа общо описание на характеристиките на района за басейново управление. Извършен е кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат на човешката дейност върху повърхностните и подземните води. Включени са списък и карти на зоните за защита на водите, карти на мрежите за мониторинг на повърхностните води, подземните води и на зоните за защита.

Всеки ПУРБ включва  мерки, чрез които да се подобри състоянието на водите в съответния район за басейново управление. Индикативната стойност на необходимите инвестиции за периода на действие на ПУРБ 2016-2021 г. е над 7,6 млрд. лв. Тези средства ще бъдат осигурени от оперативните програми (основно ОП“Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони, републиканския бюджет, общинските бюджети, ПУДООС,  ВиК операторите и други икономически субекти. Те могат да се разделят на четири групи:

Инвестиционни мерки:  изграждане на канализации и пречиствателни станции на населените места или пречиствателни съоръжения на стопански обекти. Огоста например бе силно замърсена в долното си течение.  Доскоро причина за това бяха битовите отпадъчни  води на Монтана и Бяла Слатина, но на базата на първите ПУРБ през изминалия програмен период по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ бяха изградени пречиствателни станции в Монтана и Бяла Слатина, което съществено промени ситуацията. Един от замърсителите на р. Искър доскоро бяха отходните канали на Костинброд. Градът вече има модерна пречиствателна станция и ремонтирана ВиК мрежа, изградени също със средства по оперативната програма.

В ПУРБ са включени и мерки за намаляване на риска от наводнения  чрез изграждане на съоръжения за естествено задържане на водите, както и мерки за изграждане на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реките и други. Предвиждат се и дейности за рекултивация на замърсени терени. Ако живеете край река, която е затлачена с боклуци, сега е моментът да поискате от общинските власти, те да бъдат почистени. Тази мярка ще бъде записана и трябва да бъде изпълнена в плановия период. Ако в района около вашите кладенци има складирани пестициди, сега трябва да настоявате за премахването им.

Административни мерки: например забрани и ограничения за определени дейности, допринасящи за влошеното състояние на водите или създаващи риск от влошаването му; преразглеждане на издадени разрешителни; осъществяване на ефективен контрол, въвеждане на допълнителни изисквания за мониторинг на водите, подобряване на информационната база за извършваните оценки и др.

Икономически мерки: въвеждане на стимулиращи  или рестриктивни такси за природните води, които да доведат до ефективно им използване;

Нормативни мерки: въвеждане на изисквания за определени дейности, свързани с намаляване на отрицателните въздействия върху водите – например изграждането на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реките;

Очаква се обсъжданията на плановете да приключат на 1 юни 2016 г., след което те трябва да бъдат приети от Министерския съвет.

Новите планове за управление ще бъдат в сила от 2016 до приемането на следващите планове през 2021 г. Веднъж приети, те не могат да се променят.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.