Отпада необходимостта от предпазни мерки за населението в Гълъбово

Останалите пунктове за мониторинг на въздуха в област Стара Загора не отчитат превишения на нормите по контролираните показатели

На 13 октомври в часовете от 15 до 17 ч. в град Гълъбово отново е регистрирано превишение на алармен праг по показател серен диоксид (500 микрограма на куб. М). Автоматичната измервателна станция, която е разположена в централната част на града регистрира превишение на алармения праг по показател серен диоксид в три последователни часа. Отчетените концентрации са:

–  в 15:00 часа – 1072.58 микрограма на куб. м.

–  в 16:00 часа – 1415.51 микрограма на куб. м.

–  в 17:00 часа – 632,19 микрограма на куб. м. 

След отчетено превишение на алармения праг РИОСВ – Стара Загора издаде предписания за контрол и редуциране на емисиите на серен диоксид на всички ТЕЦ от комплекса „Марица изток“, включително и намаляване товара на работещите към момента мощности.

В резултат на предприетите от РИОСВ – Стара Загора мерки и реализираните от четирите ТЕЦ от комплекса „Марица изток“ действия по редуциране на емисиите на серен диоксид, в 19:00 часа на 13.10.2019 г. от Автоматичната измервателна станция Гълъбово в гр. Гълъбово са отчетена стойност по показателя под алармения праг:

–  в 19:00 часа – 136.35 микрограма на куб. м.

Във връзка с това РИОСВ – Стара Загора уведомява, че отпада необходимостта за предприемане на предпазни мерки от населението.

Останалите пунктове за мониторинг на въздуха в област Стара Загора не отчитат превишения на нормите по контролираните показатели.

Екип от експерти на РИОСВ – Стара Загора започна извънредна проверка на място в ТЕЦ на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово за спазване условията на комплексно разрешително. При констатирани нарушения ще бъдат предприети административно наказателни мерки, посредством налагане на имуществена санкция в размер от 10 000 до 200 000 лв.

Дежурния екип от РИОСВ – Стара Загора продължава наблюдението на нивата на замърсителите от всички Пунктове за мониторинг на територията на инспекцията.