Прехода към биогорива ще задълбочи парниковия ефект

Увеличеното използване на азотни торове за разрастващата се промишленост на биогоривата до края на века ще доведе до увеличаване емисиите на NO2

Преходът от изкопаеми въглеводороди към биогорива може да доведе до допълнително задълбочаване на парниковия ефект, до изсичане на по-голяма част от горите и до освобождаването на допълнителни парникови газове в атмосферата, твърдят авторите на изследването, пише  grosaveti.com. До скоро, всички модели на климата разглеждат биогоривата като източник на енергия, които не водят до увеличаване на концентрацията на CO2 в атмосферата. „Анализът, който проведохме, и който е най-подробния до момента показва, че прякото и непрякото включване на нови земи в икономиката, свързано с агресивна промоция на биогоривата като алтернатива на изкопаемите въглеводороди, може само да увеличи количеството на парниковите газове в атмосферата.” - информира автора на публикацията Джери Мелилло от морската биологична лаборатория на САЩ.

Мелилло и колегите му са доказали, че увеличеното използване на азотни торове за разрастващата се промишленост на биогоривата до края на века може да направи емисиите на NO2 (азотен диоксид) в атмосферата много по-важен въпрос, отколкото на емисиите на CO2 (въглероден диоксид). В своята работа учените са използвали глобалния климато-икономически модел с помощта, на който са изследвали въздействието на прякото и непрякото използване на земята върху емисиите на парникови газове, тъй като производството на биогорива е все по-широко. Под пряко използване на земята за биоенергетиката учените приемат, че се използва само нова земя за производство на биогорива, а като косвена употреба се включва използването на земеделска земя за отглеждане на култури за „биогориво”, на която в момента се отглежда храната или е пасищна, което означава изсичане на горите за освобождаване на нови земеделски площи. До края на 21 век площите земя, необходими за биогорива, трябва да превишат площите на всички съществуващи в момента на земеделски земи.