1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. През октомври експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите са извършили 2142 проверки

През октомври експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите са извършили 2142 проверки

Съставени са 69 акта

През октомври от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 2142 проверки на 1944 обекта. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 934 предписания. Съставени са 69 акта, от които 16 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 61 наказателни постановления на стойност 226 850 лв. За замърсяване на околната среда над допустимите норми и неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 29 санкции. Постъпилите суми по наложени санкции са 315 970 лева.
 
Акцент в контролната дейност са извършените проверки за техническото състояние на хладилни и климатични инсталации, съдържащи флуорирани парникови газове. За установени нарушения при поддържането и воденето на досиета за състоянието на действащи климатични инсталации са издадени актове от регионалните инспекции в Благоевград, Шумен и Пловдив и наложена санкция от директора на РИОСВ-Пловдив в размер на  2 000 лв. на „ТМТ Елком” ООД, гр. Пловдив.
 
За неизпълнение на условия от комплексното разрешително „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД е санкционирано с 50 000 лв. от РИОСВ-Бургас, а от РИОСВ-Стара Загора са издадени две наказателни постановления: на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД – в размер на 15 000 лв. за работа на блокове 5 и 6 без сероочистваща инсталация над 120 часа годишно, и на „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово – в размер на 12 000 лв. също за работа без сероочистваща инсталация над 120 часа годишно.
 
През изминалия месец са наложени две мерки за принудително спиране на дейности от РИОСВ - Плевен. На дружеството „Джи Еф Еф” АД, с. Черковица, община Никопол, е разпоредено да не се допуска заустване на отпадъчни води, в река Осъм до издаване на ново комплексно разрешително Изведена от експлоатация е и една бояджийска камера за почистване на метални детайли с органични разтворители, на територията на индустриален комплекс „Бета”, гр. Червен бряг, поради несъответствие с изискванията за измерване на емисиите от вредни вещества, изпускани във въздуха. 
 
За установени превишения на нормите за допустими емисии на вредни вещества в отпадъчни газове, са наложени текущи месечни санкции от екоинспекциите в Пловдив, Враца, Бургас, Варна, Монтана и Смолян. 
 
През изминалия месец продължи контрола за спазване на условията в издадените разрешителни за заустване на производствени отпадъчни води. От РИОСВ-Пазарджик са наложени две имуществени санкции – 4 000 лв. на „Биовет”АД, гр. Пещера и 1 000 лв. на „Марица Екофроуз”, гр. Пазарджик, за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения в отпадъчните води, зауствани от обектите, а с наложената текуща санкция  на Винарска изба „Огняново уайнъри ”ЕООД, с. Огняново, дружеството ще трябва да плаща по 1 447 лв. на месец за неспазване на емисионните ограничения по показатели биологична потребност от кислород 5 и рН. Наложена е санкция от РИОСВ-Хасково в размер на 5 000 лв. на ,,Каменица“АД, Пловдив - Пивоварна Хасково, поради това, че при аварийна ситуация са изпуснати отпадъчни води в нарушение на условията в разрешителното за заустване. 2 500 лв. е санкцията на „Месни продукти” ЕООД с. Здравец, община Търговище, наложена от РИОСВ Шумен за това, че при експлоатацията на обект „Кланица” дружеството е зауствало отпадъчни води в река Здравешко дере (поречие река Камчия) без разрешително за ползване на воден обект. РИОСВ - Благоевград е издала наказателно постановление в размер на 2 000 лв. на ЕТ „Зортев – МД – Михаил Зортев“, гр. Гоце Делчев, който не е извършвал собствен мониторинг на качеството на заустваните от хотелски комплекс „Барото“ отпадъчни води в река Места. 
 
Най-голям брой санкции през октомври са наложени за нарушения при извършване на дейности по третиране на отпадъци. На „Хелиос 85” ЕООД, с. Ясеновец, е наложена и имуществена санкция в размер на 10 000 лв. от РИОСВ-Русе за това, че не притежава разрешение за дейности с отпадъци. Санкция в размер на 7 000 лв. е наложена от РИОСВ-Варна на „Авто мото мания” ООД, с. Каменар - дружеството извършва дейности с излезли от употреба МПС без разрешително. 
 
За извършване на дейности  с отпадъци без регистрационен документ, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците, са санкционирани с по 7 000 лв. „Леско“ ООД, дърводелски цех в с. Бело поле /от РИОСВ-Благоевград/ и „Метал Груп” ЕООД, гр. Перник /от РИОСВ- Перник/. За незаконен трансграничен превоз на отпадъци от Гърция към България физическо лице е глобено с 1 200 лева. РИОСВ-Шумен е наложила имуществена санкция в размер на 7 000 лв. на „Шумен пътнически автотранспорт” ЕООД за транспортиране на отпадъци в течна фаза без регистрационен документ. 
 
От РИОСВ-Плевен са издадени 3 наказателни постановления на обща стойност 12 000 лв. – на „Унитрейд БГ” ООД (2000 лв.) - дружеството не е водило отчетност за отпадъците; на Всестранна кооперация "Крушуна" (5000 лв.) - не е извършена класификация на опасни отпадъци от продукти за растителна защита; на ЕТ “Пластик 73-Милко Христов” (5000 лв.) – в инспекцията не е представена информация за начина, по който са изпълнявани задълженията по Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. Кметът на с. Попица, община Бяла Слатина, е глобен с 2 000 лв. от директора на РИОСВ-Враца за непочистени битови отпадъци и отпадъци от опаковки на терен в близост до мелница „Скът”.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.