1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Проведе се четвърто заседание на комитета за наблюдение на Програма „Околна среда” 2021-2027 г.

Проведе се четвърто заседание на комитета за наблюдение на Програма „Околна среда” 2021-2027 г.

Одобрени са методики и критерии за оценка на процедури с общ бюджет над 1 млрд. лева

Управляващият орган на Програма „Околна среда” 2021-2027 г. (ПОС) проведе Четвърто заседание на Комитета за наблюдение в Бургас в понеделник. В рамките на форума членовете одобриха методики и критерии за оценка по процедури, планирани до края на 2023 г. и за 2024 г. Процедурите са в приоритети „Води”, „Отпадъци”, „Биологично разнообразие“, „Въздух“ и са на обща стойност близо 1,1 млрд. лв.

В сектор „Води“ е предвидена инвестиция от 807 млн. лв., насочена към изграждане на ВиК инфраструктура. Членовете на комитета одобриха методика и критерии по процедура, с която ще бъдат подпомогнати 7 ВиК оператора – Велико Търново, Габрово, Плевен, София, Търговище, Хасково и Добрич. Чрез изграждане и реконструкция на ВиК и съпътстваща инфрaструктура ще се постигне намаляване на загубите на вода по водопреносната мрежа и подобряване качеството на питейната вода, както и ще се осигури достъп до питейна вода. Процедурата предстои да бъде обявена до края на 2023 г.

Одобрени са методика и критерии за оценка на процедура за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци. В резултат от финансирането ще бъдат изградени и въведени в експлоатация общински системи за разделно събиране на биоразградимите битови отпадъци, които ще бъдат предавани за последващо рециклиране в инсталации общинска собственост. Ще се изградят, надградят и въведат в експлоатация общински инсталации за компостиране на разделно събрани биоразградими битови отпадъци. Изпълнението на проектите ще осигури в голяма степен принос за отклоняване до 100% на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци в съответните общини. Процедурата ще бъде обявена до месец януари 2024 г. с бюджет близо 243 млн. лв. Допустими бенефициенти са 167 общини от 33 Регионални системи за управление на отпадъците.

В рамките на приоритет „Биологично разнообразие“ през януари следващата година ще бъде обявена процедура „Изпълнение на мерки 46, 47, 48 и 49 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000“. В резултат от изпълнението на мерките се очаква да се подобри природозащитното състояние на целевите типове природни местообитания, като бъдат въведени лесовъдски практики за устойчиво стопанисване на горите. Бюджетът на процедурата е 41,5 млн. лв. Допустими бенефициенти са държавни предприятия към Министерството на земеделието с възможни партньори Изпълнителната агенция по горите, научни институти и висши училища.

Членовете на комите одобриха методика и критерии за оценка и на процедура за създаване на Национална мрежа на експерти по качество на атмосферния въздух по приоритет „Въздух". С изграждането на системата ще се повиши експертният капацитет на бенефициентите и на органите, ангажирани с разработването и прилагането на политики, свързани с качеството на въздуха, включително контрола върху тяхното прилагане на национално, регионално и местно ниво. Бюджетът на процедурата е до 3 млн. лв., които ще  бъдат разпределени по региони.

По време на Комитета беше съгласуван Проект на Индикативна годишна работна програма на ПОС. за 2024 г. В края на форума беше представена извършената оценка на въздействието на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” на приноса на Европейските структурни инвестиционни фондове за постигането на специфичните цели по всеки приоритет.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.