Речните нива ще останат без съществени промени

Според прогнозата на НИМХ-БАН за 8 август 2018 г. опасни метеорологични явления не се очакват

Дунавски басейн: през последното денонощие речните нива в басейна са се понижили. По-значителни изменения са регистрирани в поречието на р. Искър в резултат от  работата на хидротехнически съоръжения (от -21 см до +14 см). Регистрираните колебания в останалата част на басейна са от -14 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: нивата на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните понижения са до -4 см. Водните количества в по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на Провадийска река при гара Синдел е над прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: речните нива през последното денонощие  са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на речните нива в горните части от водосбора на р. Марица (-61 см до +59 см) и притока ѝ р. Въча (-79 см до +78 см). В останалата част от басейна регистрираните изменения на нивата са от -20 см до +22 см. Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: нивата на реките  през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от -11 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води.


Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения.  Незначителни краткотрайни повишения на нивата на реките, в резултат на валежи ще има днес в горните течения на р. Лом и р. Огоста и във водосборите на Добруджанските реки, както и на 8 август в планинските части от водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 8, 9 и 10 август ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водни количества на 8, 9 и 10 август ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 8 август в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в планинските части от водосборите на притоците на р. Янтра – р. Росица и р. Лефеджа. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 8,  9, 10 и 11 август ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Днес в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива на реките във водосбора на р. Бели Лом и в долното течение на р. Черни Лом. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще са без съществени изменения. Краткотрайни повишения на речните нива, в резултат на валежи ще има днес във водосборите на Южночерноморските реки. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: През следващите два дни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. Днес в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в планинските притоци на реките Тунджа и Марица и в долното течение на Арда. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че речните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Според прогнозата на НИМХ-БАН за 8 август 2018 г. опасни метеорологични явления не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 07.08.2018 г. е 5158.2 млн. м3 и представлява 79.5 % от сумата на общите им обеми, което e 0.3% по-малко в сравнение с понеделник 06.08.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 88.8 % от общия им обем;
  • напояване – 63.5 % от общия им обем;
  • енергетика – 90.1 % от общия им обем.

 Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 468.881 млн. м3, което е 94.3% от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ – 359.325 млн. м3, което е 92.66% от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 125.958 млн. м3, което 80.38% от общия му обем.

  Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ – 78.141 млн. м3, което е 54.95% от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 225.480 млн. м3, което е 56.37 % от общия му обем.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.