Речните нива ще се повишават

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения в някои реки

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: нивата на реките в по-голяма част са се повишили или са останали без съществени изменения през последното денонощие. Вследствие на валежи е регистрирано повишение на нивата по р. Вит с до + 26см, р. Осъм в средното и горно течение с до + 71 см и р. Янтра с до + 18 см. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани колебания от - 10 см до + 12 см в средното и долно течение на р. Искър. Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от - 13 до + 10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Вит и в средното течение на р. Искър са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: водните нива на реките в по-голяма част са се понижили или са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от - 12 до + 2 см. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска при с. Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: нивата на реките в басейна през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи е регистрирано повишение на нивата по р. Сазлийка с до + 10 см, и р. Тунджа в средното и горно течение с до + 18 см. По-значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в горното течение на р. Марица (- 63 см до + 63 см), на р. Въча при Девин (- 81 см до + 80 см), на р. Чепеларска при с. Бачково (- 25 см до + 25 см). Регистрираните колебания на водните нива в останалата част от басейна са от  - 21 см до + 23 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са се понижили или са останали без изменения през последното денонощие. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от - 7 см до + 8 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива ще се повишават. По-значителни ще са повишенията от вечерните часове днес до следобедните часове утре във водосборите на р. Огоста и притоците ѝ Бързия, Шугавица и Ботуня и в долното течение на основната река след яз. „Огоста“, р. Искър, средните и долните течения на реките Вит, Осъм, Янтра (р. Росица и старопланинските притоци), на 24 и 25 юли във водосборите на Добруджанските реки и на 25 във водосбора на Нишава и река Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения:

  • Сутринта на 24 юли в горните части от водосбора на р. Искър (над яз. „Искър“) и в притока ѝ р. Малък Искър, и във водосбора на р. Черни Вит;
  • Сутринта на 24 юли във високите старопланински части от водосборите на реките Осъм, Вит и Янтра

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 24, 25 и 26 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива ще се повишават. Днес след обед ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ – реките Владайска, Лесновска, Батулийска, Малък Искър, Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. В следобедните часове на 25 ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ – реките  Лесновска, Искрецка, Малък Искър, Златна Панега и в долното течение на основната река. На 26 следобедните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосбора над яз. „Искър“. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 24, 25 и 26 юли, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни в следствие на валежи водните нива на реките във водосбора ще се повишават. От 25 водните нива от водосбора ще се понижават. Очаква се водните количества при Габрово да достигнат прага за внимание, в останалата част от водосбора водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 24, 25, 26 и 27 юли водното количество ще бъде около средно многогодишната стойност. Вследствие на валежи от днес се очаква краткотрайно повишаване на нивата във водосбора.  Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите 2 дни в резултат на валежи  речните нива в басейна  ще се повишават значително. Най-значителни ще са повишенията от вечерните часове днес до сутрешните часове на 25 във водосборите на реките Айтоска, Чукарска, Русокастренска и Средецка.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения:

  • В сутрешните часове днесвъв водосбора на р. Луда Камчия (над яз. „Камчия“) и в притоците ѝ Голяма река, Балабандере и Елешница, във водосборите на Фандъклийска, Панаирдере, Двойница, Вая, Дращела, Хаджидере

Източнобеломорски басейн: днес речните нива в басейна ще се повишават значително. Най-значителни ще са повишенията през нощта срещу 24 юли по основната река Марица и в притоците ѝ Чепинска, Тополница, Сряма и Сазлийка, в горното течение на р. Арда и в притоците ѝ Ардинска, Върбица и Крумовица. На 25 юли по-значителни ще са повишенията в долното течение на р. Тунджа и в притока ѝ Азмак. На 25 и 26 юли в горните течения на основните реки водните нива ще се понижава. В средните и долни течения ще има значителни повишения, който ще се задържат до 29 юли, като най-значителни ще са повишенията след Харманли по  основната р. Марица на 27, 28 и 29 юли.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения:

  • Вечерта и през нощта срещу 24 юли в средните части от водосбора на р. Марица между Пазарджик и Димитровград в Старопланинските й притоци – Луда Яна (долното течение), Пясъчник (под яз. „Пясъчник“), Стряма, Рахманлийска, Азмака, Омуровска, Текирска, Старата река, Меричлерска, Мартинска, Арпадере, Юручка и долното течение на Сазлийка и в Родопските й притоци – Яденица, Чеписка (долното течение), Стара (Пещерска), Въча, Първенецка, Чепеларска, Черкезица, Мечка, Каялийска,  Банска, Харманлийска (горното течение); Арда във водосборите на притоците ѝ Давидковска, Уваджик, Ардинска, Чамдере, Кьошдере,  Върбица, Бюйюкдере, Перперек
  • Сутринта на 24 юлив Старопланинските притоци на Тунджа – Поповска, Радова, Топлата и долните части от водосбора на Беленска; в горните части от водосбора на Марица (над Септември) и в притоците ѝ Чепинска и Стара (Пещерска); във водосборите на притоците на Арда – Черна, Боровинска и  Малка Арда

Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водното количество на р. Марица при Първомай ще премине жълтия и ще достигне оранжевия праг на внимание на 24 юли.

Водното количество на р. Марица при Харманли ще премине жълтия праг за внимание и ще достигне оранжевия праг за риск от тревога на 25 юли, като ще се задържи над него до сутрешните часове на 26-и.

Водното количество на р. Марица при Свиленград ще премине жълтия и оранжевия праг и ще достигне червения праг на тревога на 25 в сутрешните часове и ще се задържи над него до сутрешните часове на 26 юли. 

Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че:  

Водното количество на р. Черна река при Смолян е възможно да достигне жълтия праг на внимание в ранните сутрешни часове на 24.  Според последните симулации водното количество на р. Елховска при Рудозем няма да достигне жълтия праг на внимание.

Водното количество на р. Маданска при Мадан е възможно да достигне жълтия праг на внимание и да достигне червения праг за тревога през нощта  срещу 24. Водното количество на р. Ардинска при Ардино ще премине жълтия праг в ранните сутрешни часове утре и да се задържи над него до следобед същия ден. 

Западнобеломорски басейн:през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се повишават краткотрайно. По-значителни ще са повишенията в Рилските и Пиринските притоци на реките Струма и Места, както и във водосбора на р. Струмешница (приток на Струма). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения:

  • Сутринта на 24 юливъв водосбора на Места между реките Бабешка и Граднишка и в притока на Места – Канина (горното течение)

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 24 юли 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 23.07.2018 г. е 5149,4 млн. м3 и представлява 79,3% от сумата на общите им обеми, което с 0,5% по-малко от предходния ден. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 88,8% от общия им обем
  • напояване – 63,7% от общия им обем
  • енергетика – 89,6% от общия им обем

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Яз. „Кърджали“ – 471,833 млн. м3, което е 94,9% от общия му обем

Яз. „Студен кладенец“ 351,571 млн. м3, което е 90,7% от общия му обем

Яз. „Ивайловград“ – 139,111 млн. м3, което 88,8 % от общия му обем

Каскада „Горна Тунджа“:

Яз. „Копринка“ 75,962 млн. м3, което е 53,4% от общия му обем

Яз. „Жребчево“ – 228,360 млн. м3, което е 57,1% от общия му обем

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.