Съществуващи ТЕЦ ще могат да кандидатстват за по-либерални емисионни норми

България гласува против приемането на Заключенията

Независимо от това, че гласуваният в Брюксел на 28 април 2017 г., документ определя нови, по-строги норми за допустими емисии на вредни вещества, съществуващи централи ще могат да се възползват от предвидената възможност за дерогация по чл.15(4) от Директива 2010/75/ЕС, която ще им позволи да спазват по-либерални норми. Това означава, че за отделни инсталации компетентният орган – Изпълнителна агенция по околна среда, може да определи по-малко строги норми за допустими емисии, отколкото тези, определени в Заключенията, в случаите предвидени в Закона.

Приетият от комитета по чл.75 от Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността проект на решение ще влезе в сила от датата на публикуването му в Официалния вестник на ЕС за новите производствени мощности и след 4 години за действащитe.

На срещата България гласува против приемането на Заключенията, тъй като счита, че в тях не е отчетена в достатъчна степен спецификата на местните лигнитни въглища от въглищния басейн „Марица Изток“. Против приемането на Заключенията гласуваха още седем страни – Чехия, Полша, Германия, Румъния, Финландия, Словакия и Унгария, но независимо от това документът беше приет с 20 гласа „за“ и 8 „против“.

Редът за предоставяне на дерогации е предвиден в Глава VII, раздел II на Закона за опазване на околната среда при провеждане на процедурите по издаване/преразглеждане и при необходимост актуализиране на комплексните разрешителни. Дерогацията може да бъде приложена, когато направената оценка за конкретната инсталация покаже, че постигането на новите емисионни нива би довело до разходи, които са несъразмерно високи в сравнение с ползите за околната среда – поради географското положение на съответната инсталация или местните екологични условия или заради техническите характеристики на инсталацията.

Компетентният орган във всички случаи трябва да гарантира, че не се причинява значително замърсяване и се постига висока степен на опазване на околната среда.