Установени неточности в доклад на неправителствени организации

ИАОС предоставя информация за състоянето на топлоелектрическите централи

След запознаване с доклад озаглавен „Тъмният облак над Европа: как страните, изгарящи въглища, разболяват своите съседи“, резултатите от който са оповестени в пресата на 06.07.2016г., са установени неточности в някои от цитираните факти. В тази връзка Изпълнителна агенция по околна среда предоставя следната информация:

Големите горивни инсталации с номинална входяща топлинна мощност равна или по-голяма от 50 MW, в това число цитираните в доклада ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД и ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, подлежат на издаване на комплексно разрешително, съгласно чл. 117 от Закона за опазване на околната среда.

Цитираните две ТЕЦ притежават действащи комплексни разрешителни, съответно № 50/2005г., актуализирано с Решение № 50-Н0-И0-А3/2014г., и № 45-Н3/2015г. В тях са определени условията на експлоатацията на инсталациите в съответствие с изискванията на действащото законодателство по околна среда. Комплексните разрешителни съдържат конкретни норми за допустими емисии (НДЕ), в дадения случай в съответствие с Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации, въвеждаща разпоредбите на Глава III и на Приложение V на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването). Това показва, че разрешителните са съобразени с актуалните европейски документи по околна среда.

С комплексните разрешителни е разрешена експлоатацията и на съответните пречиствателни съоръжения, гарантиращи постигането на НДЕ, като за посочените две ТЕЦ те включват и сероочистващи инсталации (СОИ). Към момента на публикуване на горецитирания доклад СОИ и на двете ТЕЦ са изградени, а НДЕ са спазени, видно от докладите по околна среда на операторите. Мониторингът се извършва чрез собствени непрекъснати измервания.

Останалите ТЕЦ, работещи на въглища, също са изградили СОИ, противно на твърдението в доклада, че повечето от ТЕЦ на въглища в България нямат изградени такива. Изключение правят ТЕЦ “Русе-Изток”, ТЕЦ „Свищов“ и ТЕЦ „Видахим“, които са включени в преходния национален план, приет с Решение С (2014) 2002 final на Европейската комисия от 31.03.2014г. относно преходния национален план (ОВ С 97, 02.04.2014), с който са определени мерки за постигане на НДЕ за всяка конкретна инсталация.

Комплексните разрешителни и годишните доклади на операторите с комплексни разрешителни са публично достъпни документи, които могат да бъдат намерени на интернет-страниците на Министерството на околната среда и водите и на Изпълнителната агенция по околна среда.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.