Взети са проби от отпадъчните води на „Оргахим Резинс“

Не са констатирани отклонения в технологичния процес

Експерти на РИОСВ-Русе днес взеха проби от отпадъчните води на „Оргахим Резинс“ АД. Извънредната проверка е извършена на производствените площадки на „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД по повод постъпилите 13 сигнала в ранните часове на деня за миризми на химикали.

Пробите ще бъдат анализирани за наличие на специфични за производтвото на дружествата органични замърсители в Регионална лаборатория – Русе към ИАОС. Резултатите ще бъдат готови до седмица.

В момента на проверката „Оргахим Резинс“ АД  е осъществявала дейност в 5 реактора за производство на акрилни смоли. Не са констатирани отклонения в технологичния процес. От дружеството е изискано да представи технологична схема на канализацията за проследяване потоците на отпадъчните води от двете площадки. В действащата  пречиствателната станция на „Оргахим Резинс“ АД се заустват и отпадъчните води на „Оргахим“ АД.

В пункта за непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух в „Здравец-Изток“ се следят нивата на специфични органични замърсител като бензен, толуен и ксилен. Тези органични вещества се използват в производствената дейност на „Оргахим Резинс“ АД. Данните за нивата на тези замърсители ще бъдат публикувани утре, 15 ноември, тъй като нормите са средноденонощни.