Предложения от Асоциацията на Българските Но-Тилъри по схеми за подпомагане по Стълб I в контекста на зелената архитектура в новия програмен период на ОСП (2021-2027)

Те са представени на МЗХГ в рамките на публичното обсъждане на новите екосхеми

 

По стандарт 1 за Добро земеделско и екологично състояние /ДЗЕС 1/ – Поддържане на постоянно затревени площи на основата на съотношението на постоянно затревените площи спрямо земеделската площ

Предложението на АБНТ е следното:

Запазване на дела ПЗП в съотношение към земеделските площи. Преминаването към консервационно земеделие ( No-till ) има ПРИНОС ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ЗА АДАПТАЦИЯ КЪМ НЕГО. Какви са целите?

 • Намаляване на емисиите на парникови газове от селското стопанство.
 • Увеличаване на органичния въглерод в почвата.
 • Потребност от прилагане земеделски практики като консервационно, интегрирано и биологично земеделие.
 • Подобряване качеството на почвите чрез продължаване на усилията за ограничаване на процесите на водна и ветрова ерозия.
 • Поддържане на добър баланс на запасеност на почвите с органично вещество.

Преминаването към консервационно земеделие (No-till ) има ПРИНОС ЗА ЗАЩИТА НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ, ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ И ОПАЗВАНЕ НА МЕСТООБИТАНИЯТА И ЛАНДШАФТА;
Консервационното земеделие дава възможност производствените земеделски площи да предоставят екосистемни услуги чрез повишаване на биоразнообразието в тях.

По стандарт 2 за Добро земеделско и екологично състояние /ДЗЕС 2/ – подходяща защита на влажните зони и торфищата

Предложението на АБНТ е следното:

Влажните зони и торфищата да се обособят като площи за непроизводствени цели и да има забрана за:

 • всякакъв вид почвообработки, пресушаването и дренирането;
 • преобразуването и разораването на постоянно затревените; площи:
 • изгарянето на растителността.

По стандарт 3 за Добро земеделско и екологично състояние /ДЗЕС 3/ – забрана за изгаряне на стърнища, освен по фитосанитарни причини 

Предложението на АБНТ е следното:

Пълна забрана за изгаряне на стърнищата.

По стандарт 4 за Добро земеделско и екологично състояние /ДЗЕС 4/ – Изграждане на буферни ивици по протежението на водните басейни

Предложението на АБНТ е следното:

Преобразуване на буферните ивици по протежението на водните басейни в постоянно затревени площи и/или площи, предназначени за непроизводствени цели; с цел използването им като вегетативни биофилтри.

По стандарт 5 за Добро земеделско и екологично състояние /ДЗЕС 5/ – Използване на инструмента за устойчивост на земеделските стопанства за хранителните вещества 

Предложението на АБНТ е следното:

Въвеждане на:

 • софтуер за мониторинг и контрол на използваните торове;
 • технологии за прецизно торене и засяване, включително възможности за вземане на почвени проби, сканиращи почвени устройства, сателитни снимки, N сензори, карти на добива и изготвяне чрез софтуер на карти за приложение на променлива норма на засяване и торене;
 • нормиране на използването на азотни торове включително и ограничаване на максималните количества, допустими за закупуване и използване от стопанствата, според площите и културите;
 • въвеждане на изискване или препоръки за разделено внасяне на азотните торове.

По стандарт 6 за Добро земеделско и екологично състояние /ДЗЕС 6/ – Управление на обработката на земята, чрез което се намалява рискът от влошаване на качеството на почвите, включително отчитане на наклона

Предложението на АБНТ е следното:

 • Ангажимент за прилагане на минимално/нулево механично разрушаване на почвата чрез обработки (нулеви обработки)на площи минимум 25% от размера на стопанството; и на 100% от площите с наклон;

 • Преминаване към минимално/нулево механично разрушаване на почвата чрез обработки (нулеви обработки) е част от практиката за прилагане на Консервационно земеделие и на 100% е с ПРИНОС ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ЗА АДАПТАЦИЯ КЪМ НЕГО и с ПРИНОС ЗА ЗАЩИТА НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ, ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ И ОПАЗВАНЕ НА МЕСТООБИТАНИЯТА И ЛАНДШАФТА;

Консервационното земеделие дава възможност производствените земеделски площи да предоставят екосистемни услуги чрез повишаване на биоразнообразието в тях от базовото микробиологично ниво нагоре по хранителната верига.

По стандарт 7 за Добро земеделско и екологично състояние /ДЗЕС 7/ – Недопускане на гола почва през най-чувствителния период (периоди)

Предложението на АБНТ е следното: 

 • Ангажимент за оставяне на максимално високо и нераздробено стърнище след жътва на минимум 25% от площта на стопанството.
 • Забранено е раздробяването на растителните остатъци от стърнището чрез използването на раздробяващи машини и/или сечки.
 • Поддържане на минимум 30% покритие на почвата с растителни остатъци от предходната култура:
 • върху минимум 25% от площта на стопанството.
 • върху 100% от наклонените терени
 •  Ангажимент за поддържане на покривка от жива фотосинтезираща растителност в интервалите между прибиране на предходната добивна култура и засяването на следващата добивна култура, чрез засяване на смеска от покривни култури;

1. върху минимум 25% от площите за пролетници;

2. върху минимум 50% от наклонените терени;

Изисквания към покривните култури:

1. Задължително е смеската да съдържа поне 4 вида от различни растителни семейства.

2. Смеските да могат да съдържат както видове с бързо разградима нежна биомаса, така и високо целулозна и бавноразградима биомаса, осигуряваща трайна покривка след терминиране.

3. Да не се ограничава максималният срок на пребиваване на покривната култура на полето, като се позволява покривната култура да остане вегетираща до засяването на следващата култура.

4. Смеската да може да бъде както измръзваща, частично измръзваща, така и напълно презимуваща.

5. Забранено е да се включват в смеската семена от предходната култура с цел прекъсване на сеитбооборота и ограничаване разпространението на болести и вредители.

6. Недопустимо е самосевките от ожънатата култура да се считат за покривна култура.

7. Заораване, раздробяване и всякакъв вид инкорпориране на покривната култура в почвата не се допуска.

8. Растителните остатъци от терминираната покривна култура да бъдат оставени на повърхността като покривка.

9. Покривната култура не се използва за добив на сено, фураж и зърно.

10. Да се допуска окосяване и прибиране на покривните култури като фураж само за зърнопроизводствени стопанства, които имат и регистрирани животновъдни обекти.

По стандарт 8 за Добро земеделско и екологично състояние ДЗЕС 8 – Ротация на културите

Предложението на АБНТ е следното:

Сеитбооборот от най-малко 3 различни култури.

а) за зърнопроизводствени стопанства - независимо от размера на стопанството;

Основната култура да не заема повече от 60 % от обработваемата земя на стопанството, двете основни култури да обхващат заедно не повече от 85 % от обработваемата площ на стопанството.

По стандарт 9 за Добро земеделско и екологично състояние /ДЗЕС 9/

Минимален дял земеделска площ, предназначена за непроизводствени обекти или площи

Предложението на АБНТ е следното:

1. Да отпадне оставянето на площи под угар от дейностите, включени за подпомагане като ЕНП.

2. Да се въведе изискване към междинните култури да бъдат смеска от минимум 4 различни вида растения от различни растителни семейства;
- без ограничаването им в списък,

- или с разширяване и допълване на списъка.

3. Да отпадне изискването за заораване на междинната култура.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.