1. Начало
  2. Новини
  3. От фермата до трапезата
  4. Доказване на реализация на продукцията - нов елемент при подпомагането на биологичното производство

Доказване на реализация на продукцията - нов елемент при подпомагането на биологичното производство

Ще се подпомага нова дейност в интервенцията за хуманно отношение към животните

 

Бюджетът по интервенциите, свързани с Агроекология и климат, който е заложен в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в периода 2023-2027 година, е в размер на 1 млрд. и 100 млн. евро. Това са 14 компенсаторни интервенции. Какво се запазва и има ли промени в механизма на подпомагане по т. нар. Агроекологични мерки - както са популярни сред земеделските производители?

Ангажиментите са 5-годишни, плащането е годишно на хектар. За подпомагане на автохтонни породи и пасторализъм ангажиментите са тригодишни, подчерта Мария Христова, експерт в дирекция „Развитие на селските райони“, МЗм.

В Агроекология и климат ще се подпомагат биологичното растениевъдство и биологичното пчеларство. Ангажиментите са петгодишни, подпомагането ще е по две операции - за преход и за поддържане на биологично производство. Нов елемент е, че ще се изисква реализация на биопродукцията. Подпомагането е насочено към 23 групи култури – в зависимост от това дали са в преход или вече са сертифицирани като биологични.

По отношение на биологичното пчеларство подпомагането също ще е по две операции – за преход и за поддържане на биологично пчеларство. Преходният период е една година. Подпомагането е на стопанство. Отново има изискване за реализация на продукцията. Минималният брой пчелни семейства за кандидатстване по интервенцията е 20.

Интегрираното производство при зърнено-житни култури и слънчоглед също ще получава подкрепа. Подпомагането ще е до 300 хектара. Ще е необходимо прилагане на изискванията на интегрираното производство по Наредба 9, както и регистрация в БАБХ за извършване на интегрирано производство. Ставката е 170,26 евро на хектар, ангажиментът е 5-годишен.

Нова възможност за подпомагане е производство на плодове, зеленчуци и десертно грозде с по-малко употребени пестициди и синтетични торове. Ставката е 250 евро на хектар, ангажиментът е петгодишен. Изпълнението ще се проверява чрез вземане на проби за наличието на пестицидни и нитратни остатъци, като нивата им трябва да са по-ниски от максимално допустимите на европейско ниво.

В стратегическия план е заложено подпомагане на устойчиви сортове при плодове, зеленчуци, билки и десертно грозде. Подпомагането е до 50 хектара. Ангажимент на бенефициента е да представи доказателство за закупуване на посевен и посадъчен материал от тези устойчиви сортове.

Ще се подпомага, също така, отглеждането на застрашени сортове при полски култури, зеленчуци, билки и етеричномаслени култури на площи до 50 ха. Поема се 5-годишена ангажимент.

При подпомагането на автохтонните породи ангажиментът е тригодишен. Спазва се развъдна програма, както и задължението за поддържане на брой животни в периода на ангажимента.

При пасторализма, който е с тригодишен ангажимент, освен в трите национални парка, интервенцията ще се прилага в природните паркове с утвърдени планове за управление, както и в зоните НАТУРА 2000. Нормите на натоварване са 0,3-0,4 животински единици на хектар. Изисква се минимално 50 броя овце или 10 говеда и минимум 90 дни паша.

Поддържането на местообитанията на червеногушата гъска, египетския лешояд и царския орел отново са включени в интервенциите за подкрепа, без нови моменти в правилата.

Нова възможност в „Агроекология и климат” е подпомагане, свързано с възстановяване на деградирали пасища. Това са пасища, разположени извън зони НАТУРА 2000. Дейността, която ще се извършва, е подсяване - есенна и пролетна сеитба, с цел увеличаване на биоразнообразието, като изискването е да се води дневник. Ставката по интервенцията е 202 евро на хектар, като задължително се изисква наличието на пасищни животни.

При хуманното отношение към животните, освен познатите направления, има и едно ново - намаляване употребата на антибиотици. Предвижда се компенсиране на различни разходи, свързани с използване на ваксини и прегледи, които обаче са извън Националната профилактична програма. Ставките са следните:

  • Плащане за ЕПЖ от 6 до 24 м за намаляване на АМР – 44 евро/ЖЕ
  • Плащане за ЕПЖ над 24 м за намаляване на АМР - 63 евро/ЖЕ
  • Плащане за намаляване на АМР за телета - 38 евро/ЖЕ
  • Плащане за ДПЖ за намаляване на АМР – 70 евро/ЖЕ

Мерките по НАТУРА 2000 са без промяна. Запазва се типът подпомагане за необлагодетелстваните райони и за тези със специфични природни ограничения. Възможните комбинации по интервенциите, свързани с Агроекология и климат, ще бъдат уредени в наредба.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.