1. Начало
  2. Новини
  3. От фермата до трапезата
  4. Два вида практики се подпомагат по Екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал

Два вида практики се подпомагат по Екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал

Едната от тях е използване на външни органични подобрители на почвата

 

Една от екологичните практики по Екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал, е отглеждане на непроизводствени междинни култури или покривни култури с последващо зелено торене. Допустими за отглеждане междинни/покривни култури по схемата са: ръж, грах, тритикале, фий, ечемик, звездан, пшеница, еспарзета, овес, леща, лимец, фасул, просо, нахут, сорго, бакла, метла, лупина, бурчак, соя, синап, репко, фуражна ряпа, рапица.

Те трябва да бъдат налични на полето в периода от 15 октомври 2023 г. до 15 февруари 2024 г. Не са площи с междинни култури/покривни култури площите, засети със зимни култури за получаване на реколта или използване за паша.

Междинните/покривни култури се използват за последващо зелено торене (посредством заораване, валиране, естествено измръзване или друг метод на механично терминиране на културата по избор на земеделския стопанин). В периода на отглеждане на междинните култури/покривните култури не трябва да се прилагат изкуствени торове и продукти за растителна защита. Терминирането на културите не се извършва с хербицид.

Втората практика по Екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал е използване на външни органични подобрители на почвата, съгласно план за управление на хранителните вещества, изготвен от лице, притежаващо квалификация в областта на селското стопанство.

Внасянето на органично вещество може да става чрез:

-подобрители, получени чрез процес на аеробно третиране от отпадъчна биомаса

-подобрители, получени чрез процес на анаеробно третиране от отпадъчна биомаса

-подобрители, получени чрез процес на биологично третиране от отпадъчна биомаса чрез червеи

-подобрители, получени чрез процес на термално третиране от отпадъчна биомаса -при използване на нискоемисионни техники за прилагане на течен оборски тор - впръскване на течен оборски тор; включване в рамките на 4 часа от прилагането. Забранява се използването на подобрители на почвата, получени след химическо третиране

За целите на екосхемата земеделският стопанин трябва да има План за управление на хранителните вещества, изготвен от лице, притежаващо квалификация в областта на селското стопанство. Планът се представя не по-късно от триседмичен срок след края на периода за подаване на заявления за подпомагане (периодът за подаване на заявления през настоящата година е до 30 юни 2023 г.) електронно с квалифициран електронен подпис и/или лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, в съответните областни дирекции на Държавен фонд "Земеделие", отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане". 

CAP-MaY

При внасяне на подобрител количеството на осигурен общ азот N (азот) трябва да не бъде по-малко от 10% от потребностите на конкретната култура и да не надвишава 150 кг общ N (азот) на хектар. Доказването на вложените обеми подобрител на съответния парцел се извършва чрез разходооправдателни документи и дневници за проведените растителнозащитни мероприятия и торене за вложени подобрители на съответния парцел.

Земеделските стопани, които сами са произвели органичните подобрители, вместо разходооправдателни документи следва да: 1. представят становище от съответната Областна дирекция по безопасност на храните за завършен процес по аеробно или анаеробно третиране на оборски тор, по смисъла на чл. 3, т. 20 от Регламент 1069/2009 за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека (ОВ, L 300 от 14.11.2009 г.), или 2. представят доказателства за лицензирана площадка за третиране на отпадъци със съответните кодове, а когато площадката е на друго лице - и протоколи за произведена продукция, идентична на вложената, или 3. представят доказателства за наличието на растителни остатъци след термична обработка, или 4. са регистрирани по чл. 229 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

Вложените обеми органични подобрители на почвата се доказват като земеделските стопани представят утвърдени от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ декларация и опис по образец на разходооправдателни документи за тяхното закупуване – фактури и/или фискални касови бележки. Документите трябва да бъдат издадени в периода от 1 октомври 2022 г. до 30 септември 2023 г.

Интервенцията е насочена към допринасяне за изпълнението на целта за намаляване на загубите на хранителни вещества с поне 50%, като същевременно се гарантира, че няма влошаване на плодородието на почвата. Интервенцията е насочена да допринесе към целта да се намали използването на торове поне с 20 % до 2030 г.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.