1. Начало
  2. Новини
  3. От фермата до трапезата
  4. Какви интервенции предвижда стратегическият план за малките стопани

Какви интервенции предвижда стратегическият план за малките стопани

Една от тях е допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост

 

Преразпределително подпомагане за първите 30 хектара с максимален размер на стопанствата до 600 хектара

С оглед на необходимостта от насърчаване на по-балансирано разпределение на подпомагането за малки и/или средни земеделски стопани у нас ще се прилага допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост. Този инструмент за подкрепа има за цел да подобри жизнеспособността на малките и средните стопанства. Подпомагането се предоставя под формата на годишно, необвързано с производството плащане за хектар на земеделски стопани, които имат право на плащане съгласно основното подпомагане на доходите.

Допълнителното преразпределително подпомагане на доходите се предоставя като допълнително финансово подпомагане за първите 30 хектара на земеделските стопанства с максимален размер на стопанствата до 600 хектара.

В обхвата на подпомагането се включват всички малки и средни земеделски стопанства в сектора на плодовете и зеленчуците и малките земеделски стопанства в сектора на житните, маслодайните и протеиновите култури.

За финансиране на интервенцията България ще приложи бюджет на преразпределително плащане в размер на 10% от пакета за директни плащания. Към този бюджет, допълнително ще бъдат прибавени средства, получени след налагането на таван на подпомагането по интервенцията "Основно подпомагане на доходите за устойчивост". Така ще бъде генериран допълнителен финансов ресурс, който да позволи значително увеличение на подпомагането на хектар за малките и средни стопанства с планирана единична ставка в размер на 123.05 евро/ха.

Опростена схема за подпомагане – годишно плащане на еднократна сума от 1250 евро

Следваща интервенция е „Плащания за малки земеделски стопани“, която е

е опростена алтернатива за плащане на кръгли суми на земеделски стопани, при облекчени административни условия и с по-голяма добавена стойност за фермерите. Бенефициентите няма да бъдат освободени от изискванията за условност, схемата не е допълняема на другите, не би могла да бъде обвързана със животни, или с екосхеми, като допълнителен качествен елемент, създаващ условие за по-високо плащане. Интервенцията таргетира дребните земеделски стопани на ежегодна база, които са подали заявление по базовата схема. Кандидатите по схемата следва да изпълняват минималните изисквания за получаване на директни плащания, за да могат да се възползват от целевото подпомагане. Годишното плащане ще бъде под формата на еднократна сума от 1250 евро, която заменя директните плащания. Бенефициентите по интервенцията ще подлежат на опростена система за контрол във връзка със спазването на предварителните условия.

Младите фермери могат да бъдат малки стопани

Малки стопани биха могли да получат финансиране и чрез допълнителна подкрепа за доходите за млади фермери. Въпреки че целта на тази интервенция не е насочване на подкрепата за малки и средни стопанства се предполага, че тя ще бъде изплатена на множество малки стопанства поради наблюдаваната по-ниска средна площ на стопанствата млади фермери, които досега са се възползвали от тази мярка. Предвижда се подпомагане под формата на годишно необвързано плащане на допустим хектар. Плащането е добавка към базовото плащане. Годишната планирана единична сума на подпомагане възлиза на 100 евро/ха. Допълнителното подпомагане на доходите за млади земеделски стопани се отпуска за максимален срок от пет години, считано от първата година на подаване на заявлението по интервенцията за млади фермери, при спазване на всички други условия по схемата.

Обвързана подкрепа

Друг инструмент за подпомагането на малките стопанства е чрез обвързана подкрепа. Чрез модулиране на размера на подпомагането по някои от схемите за обвързана подкрепа в сектор „Животновъдство“ ще се подобри насочването на подпомагането към по-малките и средни ферми.

По интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци полско производство ще се прилага модулиран размер на плащането – по-високо ниво на подкрепа до 30-тия ха, заявен по интервенцията, и по-ниско ниво на подкрепа за останалата площ в стопанството над 30 ха. Освен това ще се прилага изцяло нова интервенция за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планинските райони. Помощта по интервенцията е предназначена за стопанства с размер до 1,5 ха земеделски площи. Декларираните по интервенцията площи следва да се намират в планински райони (съгласно Приложение 1 на Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват). По този начин по-ефективно и ефикасно ще се насочи на подпомагането на доходите на малките и средни земеделски стопани.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.