1. Начало
  2. Новини
  3. От фермата до трапезата
  4. Може ли земеделието да стане атрактивно за младите фермери?

Може ли земеделието да стане атрактивно за младите фермери?

Предвидена е по-силна подкрепа за тях в новата ОСП

 

Привличането на млади хора в селскостопанския бизнес е необходимо, както за осигуряване на устойчиво развитие, така и за улесняване развитието на стопанска дейност в селските райони.

Предвиденият финансов ресурс за младите фермери в новия програмен период ще бъде разпределен балансирано, както за стабилизиране на техните доходи под формата на добавка към основното плащане, така и за осигуряване на достатъчно конкурентоспособна сила, под формата на инвестиционна подкрепа.

Допълнително 100 евро на хектар

В рамките на директните плащания се предвижда „Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани“. Ще има изплащане на годишно допълнително подпомагане на доходите в размер на 100 евро на хектар за всички допустими хектари от стопанствата на земеделски стопани, които не са навършили повече от 40 години и са създали стопанство не по-рано от 5 години преди първото кандидатстване по интервенцията. За създаване на стопанството се счита датата на регистрация на кандидата за първи път като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г.

Изискването за професионални умения и компетентности в областта на селското стопанство и/или ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост също допринася по качествен начин за правилното насочване на подкрепата.

За да получи плащане по интервенцията, площта на стопанството на кандидата следва да е допустима по интервенцията за базово подпомагане, със спазена базова условност. Младите земеделски стопани следва да отговарят на определението за активен фермер.

За периода 2023-2027 г. са предвидени за подпомагане 3 922 млади земеделски стопани, а прогнозният бюджет на интервенцията възлиза на 61 606 364 евро.

Допълнителното подпомагане на доходите за млади земеделски стопани се отпуска за максимален срок от пет години, считано от първата година на подаване на заявлението по интервенцията за млади фермери, при спазване на всички други условия по схемата.  

cap-januari-23

Инвестиционна подкрепа в размер на 30 000 евро

По Втори стълб за младите фермери е предвидена интервенция „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“. Целта е да бъде насърчено и предаването на земеделската дейност между поколенията, тъй като потомствените фермери са най-сигурният ресурсен източник за съхранение на фермерството, за устойчива земеделска заетост и развитие на собствен аграрен бизнес. Чрез подпомагането младите земеделски стопани ще получат достъп до първоначален капитал, които е от особено значение за постигане на добро технологично ниво и модернизиране на стопанствата.

Планира се да бъдат подпомогнати не по-малко от 5 290 млади земеделски стопани за стартиране и установяване на собствено стопанство. Предвиденият бюджет в новия програмен период е 160 млн. евро. По тази интервенция се подпомагат млади земеделски стопани до 40-годишна възраст за изпълнение на бизнес плана, свързан с въвеждане в експлоатация в стопанството на инвестиция в машини, или съоръжения, или оборудване, или извършване на строително монтажни работи или земеделска земя, свързани с дейността на земеделското стопанство.

Приоритетно насочване на подкрепата: Целта е подпомагане на проекти с по-висока добавена стойност, създаващи нови работни места, като например, земеделско стопанство, което развива дейност в приоритетен сектор, възможност за производство на биологични продукти, инвестиции в активи, водещи до цифровизация, опазване на околната среда или справяне с климатичните промени. Ще се подпомагат и проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост.

Подпомагат са земеделски стопани, които отговарят на следните изисквания:

· да са на възраст от 18 до 40 години към датата на подаване на искането за подпомагане;

· да са еднолични собственици на земеделското стопанство;

· да имат съответните професионални умения и познания за извършване на селскостопански и свързани със селското стопанство дейности;

Младият земеделски стопанин се приема за такъв, когато установява за пръв път земеделско стопанство в качеството си на ръководител на съответното стопанство, като това трябва да е извършено преди не повече от 24 месеца преди подаване на проектното предложение.

Установяването за пръв път на земеделското стопанство на съответния кандидат може да е извършено преди повече от 24 месеца преди подаване на проектното предложение, само в случай, че установяването е извършено след първия проведен прием по интервенцията и

проектното предложение е подадено в рамките на проведения втори прием по интервенцията.

Земеделските стопани, допустими за подпомагане, трябва да отговарят и на следните условия:

· да са физически лице или еднолични търговци /ЕТ/ или Еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/;

· икономическият размер на земеделското стопанство да бъде в границите от над 8 000 до 20 000 евро стандартен производствен обем /СПО/, включително.

Подпомагането се предоставя под формата на еднократна сума за периода на изпълнение на бизнес плана. Субсидията е в размер на 30 000 евро за едно земеделско стопанство. Ще бъде осигурена възможност за безплатно изготвяне на проектни предложения на млади земеделски стопани.

В допълнение, за адресиране на нуждата от увеличаване подкрепата за младите стопани и на фермерския доход и улесняване стартирането на стопанство ще се приложи интервенция за Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет съгл. чл. 72 "Обмен на знания и информация" (ЕЗФРСР). Подкрепата ще се предоставя за предоставяне на консултации на млади земеделски стопанства по различни въпроси, свързани със селскостопанското производство, както и по въпроси, свързани с икономическите показатели на земеделското стопанство, конкурентоспособността и маркетинга и реализация на произвежданите земеделски продукти.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.