1. Начало
  2. Новини
  3. От фермата до трапезата
  4. Обвързано с производството подпомагане на доходите за лук, чесън и картофи за нишесте

Обвързано с производството подпомагане на доходите за лук, чесън и картофи за нишесте

Ставката до 30 ха е 716.92 евро на хектар, а над 30 ха - 477.95 евро на хектар

 

По интервенцията право на подпомагане имат земеделски стопани, които стопанисват и заявяват за подпомагане минимум 0,5 ха допустими за подпомагане площи с картофи за производство на нишесте, лук, чесън.

Право на подпомагане имат производителите на картофи за производство на нишесте, които са регистрирани по реда на чл. 22 от Закона за защита на растенията (ЗЗР). Ставката до 30 ха е 716.92 евро на хектар, а над 30 ха - 477.95 евро на хектар.

Заявените площи от кандидатите по интервенцията подлежат на подпомагане, когато:

1. са заети с картофи за производство на нишесте, лук и чесън и са с минимална площ на парцела 0,1 ха; площи, заявени за подпомагане по интервенцията, на които се установи различна култура от картофи, лук и чесън, се считат за наддекларирани;

2. отговарят на изискванията за допустимост по Основното подпомагане на доходите за устойчивост;

3. за заявените площи с лук и чесън са представени документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена, освен когато земеделският стопанин произвежда стандартен посевен и/или посадъчен материал за собствени нужди, чието качество е удостоверил с издаден от него фирмен документ по чл. 36, ал. 2 или по чл. 40, ал. 2 от Закона за посевния и посадъчния материал, съобразно минималните разходни норми за единица площ:

Минимални разходни норми на семена и посадъчен материал за единица площ на хектар

Култура

Минимална сеитбена норма кг/ха при сеитба на семена

Минимален брой растения на ха при използване на посадъчен материал

Лук от семена

2,5

500 000

Лук от арпаджик

400

-

Чесън

650

-

4. през 2023 г. на допустимите площи със заявените за подпомагане картофи за производство на нишесте, лук и чесън са спазени съответните минимални агротехнически мероприятия, позволяващи получаване на добив от тях, които се установяват при проверка на място (чрез инспекция на земеделското стопанство и/или методи за дистанционно наблюдение);

5. за площите, заявени с картофи за производство на нишесте са представени договори за преработка с предприятия за производство на нишесте от картофи не по-късно от последния ден за подаване на заявления за подпомагане.

На подпомагане подлежат допустимите площи, за които има реализиран на пазара добив

 

Зеленчукови култури – полско производство:

 

Добив, кг/ха

Лук

12 450

Чесън

3 510

Картофи

19 900

 

Кандидатите по схемата, които имат и са заявили площи със сертифицирано биологично производство и/или площи в преход към биологично земеделие, удостоверяват минимални добиви от заявените площи със сертифицирано биологично производство и/или площите в преход към биологично земеделие за съответната култура в размер на 50% от изискваните добиви.

Не по-късно от последния ден за подаване на заявления за подпомагане земеделските стопани с площи с картофи за нишесте трябва да представят договор за преработка с предприятия за производство на нишесте от картофи. Договорът се представя електронно с квалифициран електронен подпис и/или лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, в съответните областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“.

Необходимо е представяне на документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена и/или посадъчен материал. Документите са както следва:

- за сертифицирани семена – сертификат по чл. 32, ал. 1 от Закона за посевния и посадъчния материал, официален етикет по чл. 36, ал. 1, етикет на производителя и/или търговеца по чл. 38 или етикет на производителя на малки опаковки по чл. 53, ал. 5 от Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз;

- за стандартни семена - фирмен документ по чл. 46, етикет на производителя по чл. 49, ал. 3 или етикет на малки опаковки по чл. 54, ал. 2 от Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз;

- за зеленчуковия посадъчен материал - фирмен документ по чл. 12, ал. 1 или етикет на производителя по чл. 11, ал. 4 от Наредба № 19 от 2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал от зеленчукови култури.

Когато информацията от етикета е отпечатана на опаковката на закупените семена, вместо етикети се представят опаковките.

Когато земеделският стопанин произвежда стандартен посевен и/или посадъчен материал за собствени нужди, следва да удостовери качество на този материал с издаден от него фирмен документ по чл. 36, ал. 2 или по чл. 40, ал. 2 от Закона за посевния и посадъчния материал.

Документите се представят не по-късно от последния ден за подаване на заявление за подпомагане, електронно с квалифициран електронен подпис и/или лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, в съответните областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“.

Какви са документите за доказване на реализация?

1. фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

2. счетоводни документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато кандидатите са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството.

Кандидатите за подпомагане по интервенцията с обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци, регистрирани по чл. 26 от Закона за храните в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход в частта "Обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци" - Група 2 на БАБХ, могат да представят и документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за преработена от тях собствена продукция.

Документите за реализация трябва да са издадени в периода от 1 февруари 2023 г. до 31 януари 2024 г. Представят се от 1 до 31 януари 2024 г. електронно с квалифициран електронен подпис и/или лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, в съответните областни дирекции на Държавен фонд "Земеделие", отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане".

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.