1. Начало
  2. Новини
  3. От фермата до трапезата
  4. Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове

Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове

Какви са ставките?

 

Право на подпомагане по интервенцията имат земеделските стопани, които стопанисват и заявяват за подпомагане минимум 0,5 ха с площи, заети със следните видове култури: ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи и десертно грозде.

Ставката за сливи и десертно грозде е 455.72 евро на хектар, а за останалите култури - 911.44 евро на хектар.

Заявените площи подлежат на подпомагане, когато:

1. са заети с плододаващи култури от следните видове: малини, ягоди, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи (Prunus domestica) и десертно грозде и са с минимална площ на парцела 0,1 ха;

2. отговарят на изискванията за допустимост по Основното подпомагане на доходите за устойчивост;

3. през 2023 г. на допустимите площи заявените за подпомагане култури са в период на плододаване, съгласно Наредбата за базисните цени на трайните насаждения и са спазени минималните агротехнически мероприятия, позволяващи получаване на добив от тях, които се установяват при проверка на място (чрез инспекция на земеделското стопанство и/или методи за дистанционно наблюдение).

 

На подпомагане подлежат допустимите площи, за които има реализиран на пазара добив от културата съгласно списъка:

 

Култури

Добив кг/ха

Ябълки

11 914

Ягоди

4 980

Круши

5 922

Кайсии и зарзали

4 970

Праскови и нектарини

7 500

Сливи

6 246

Череши

4 700

Вишни

3 718

Малини

3 300

Десертно грозде

4 500

 

Кандидатите по схемата, които имат и са заявили площи със сертифицирано биологично производство и/или площи в преход към биологично земеделие, удостоверяват минимални добиви от заявените площи със сертифицирано биологично производство и/или площите в преход към биологично земеделие за съответната култура в размер на 50% от изискваните добиви.

Необходимо е да разполагате с документ, доказващ, че насаждението е в период на плододаване, издаден от агроном. Документът се представя не по-късно от триседмичен срок след края на периода за подаване на заявления за подпомагане електронно с квалифициран електронен подпис и/или лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, в съответните областни дирекции на Държавен фонд "Земеделие", отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане".

Какви са документите за доказване на реализация?

 

1. фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

2. счетоводни документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато кандидатите са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството.

Кандидатите за подпомагане по интервенцията с обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци, регистрирани по чл. 26 от Закона за храните в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход в частта "Обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци" - Група 2 на БАБХ, могат да представят и документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за преработена от тях собствена продукция.

 

Документите за реализация трябва да са издадени в периода от 1 февруари 2023 г. до 31 януари 2024 г. Представят се от 1 до 31 януари 2024 г. електронно с квалифициран електронен подпис и/или лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, в съответните областни дирекции на Държавен фонд "Земеделие", отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане".

 

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.