1. Начало
  2. Новини
  3. От фермата до трапезата
  4. По интервенцията за намаляване на ПРЗ могат да участват само производители на пресни плодове, зеленчуци и десертни лозя

По интервенцията за намаляване на ПРЗ могат да участват само производители на пресни плодове, зеленчуци и десертни лозя

Поема се 5-годишен ангажимент, а продукцията трябва да бъде реализирана на местни пазари

 

Списък с новите агроекологични интервенции:

Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство

Въвеждането на устойчиви култури и сортове може да подобри съхранението на водорода в почвата и да допринесе за намаляване на загубите в добива и качеството в екстремни години, поради различията в адаптивността им. Очакваният принос от прилагането на практики от интегрираното управление на вредители и намаляване на рисковете и на въздействието от употребата на пестициди върху здравето на хората и околната среда и употребата на по-опасните такива се очаква да се реализира чрез постигане на баланс между екологичните и икономическите нужди при употреба на продукти за растителна защита.

intervencii

Насърчаване намалението на употребата на продукти за растителна защита и торове през контрол в краен продукт

Основната цел на мярката е да ограничи използването на продукти за растителна защита (ПРЗ) и на изкуствени торове, като и насърчаване прилагане на техники за биологичен контрол и алтернативи, които са с по-нисък риск, като нехимични пестициди и пестициди, които са

специфични за вредителите, които са с нисък риск за хората и околната среда. Подпомагат се дейности, които допринасят за устойчивото управление и ограничаване на употребата на ПРЗ. Минимална допустима площ – 0,3 ха (пресни плодове, зеленчуци и десертни лозя) за всеки отделен земеделски стопанин.

intervencii1

Насърчаване на естественото опрашване

По мярката ще се поемат ангажименти за осигуряване на естествено опрашване на земеделски култури от пчелни семейства чрез сезонно преместване, както и опрашване на естествена растителност в планински райони и защитени зони от мрежата Натура 2000.

ekointervencii

Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия

Различните региони в страната се нуждаят от култури и сортове, адаптирани към различни стресови фактори. Видовете и сортовете, отглеждани за да се противопоставят на промените в климатичните условия, биха могли да бъдат една от най-ефективните стратегия за адаптиране към изменението на климата. Минималната площ за подпомагане от 0,3 ха. Максимална площ за подпомагане е до 50 ха.

ekointervencii2

Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство

Отглеждането и съхранението на застрашените от изчезване местни сортове изисква по-високи разходи, но генерира по-ниска възвръщаемост в сравнение с т.нар. конвенционални сортове.

Интервенцията ще допринася за смекчаване на изменението на климата, като в контекста на все по-застрашаващите ни климатични промени, тези сортове са в пъти по-уязвими от други култури и сортове. В тази връзка е от особена важност отглеждането и съхранението им.

ekointervencii3

Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии

Подпомагането е насочено към практики, които увеличат почвения органичен въглерод, имат благоприятен ефект както върху почвата и пасищата, които с течение на годините намаляват производствения си капацитет, така и за здравословното отглеждане на животни.

Предложената мярка предвижда не само да се запази площта, но и върху нея да се приложат подходящи, съобразени с нуждите на тревните площи практики по управление.

ekointervencii4

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.