1. Начало
  2. Новини
  3. Производство и преработка
  4. Държавните помощи в земеделието ни през 2012-та

Държавните помощи в земеделието ни през 2012-та

Снимка:

На семинар в Стара Загора разясниха условията и сроковете за държавно подпомагане на земеделските производители

Главният експерт Петър Стоянов от Дирекция „Държавни помощи и регулации“ към Министертвото на земеделието и храните представи на семинар в Стара Загора спецификата, сроковете за подаване на документи и условията за получаване на държавно подпомагане в секторите животновъдство и растениевъдство на земеделското производство у нас. Презентацията му разясни и държавните помощи, които се разработват и предстои да бъдат изпратени за одобрение от ЕК.

Държавни помощи в сектор ”Животновъдство”

Помощ за инвестиции за изграждане на търговски помещения за закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход

Предоставя се на малки и средни предприятия в животновъдството (регистрирани земеделски производители), които осъществяват дейност в първичното селскостопанско производство и осъществяват директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Нейното предоставяне е под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестицията. Инвестициите се реализират със собствени средства или кредит, предоставен от ДФ „Земеделие” на референтен лихвен процент определен за страната от ЕК. Срокът й на прилагане: 2011 – 2013 г. Предвидени средства за 2012 г. са в размер на 7 млн. лв.

Държавната помощ за директни доставки има за цел подпомагане на животновъдите, желаещи да продават произведените в собствените си стопанства храни направо на крайните потребители. Помощта е инвестиционна и е предназначена за изграждане на търговски помещения и закупуване на необходимото оборудване за продажбата на суровини и храни от животински произход. През 2012 г. за помощта са заделени 7 000 000 лв. от държавния бюджет. Помощта покрива 50% от приемливите разходи за инвестиции за изграждане на търговско помещение и закупуване на търговско оборудване за извършване на директни доставки на животински продукти. Инвестициите се осъществяват със собствени средства или с кредит, предоставен от Държавен фонд “Земеделие”. Това е пряката продажба на продукция от животновъда направо на крайния потребител.

Помощ под формата на субсидия за допълнително увеличаване на размера на помощта за инвестиции, свързани с постигане на съответните стандарти на ЕС

Увеличението на ресурса чрез държавна помощ се предоставя на всички фермери, подали заявления за участие по мярка 121 от ПРСР “Модернизиране на земеделски стопанства” за покриване на минималните изисквания за постигане на качество при производството и съхранението на сурово мляко, както следва:

− с до 5% от общите допустими разходи за млади фермери в необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по Натура 2000 или съфинансирането е до 75%;

− с до 15% от общите допустими разходи за други земеделски производители в необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по Натура 2000 или съфинансирането е до 75%;

− с до 10% от общите допустими разходи за останалите земеделски производители в други райони или до 60%.

Помощи за водене на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните

Насочени са към малки и средни предприятия - животновъди (регистрирани земеделски производители) чрез предоставяне на субсидирани услуги от одобрени развъдни организации, по реда на чл. 29 от Закона за животновъдството. Предоставянето й става на брой животно по видове, (говеда, биволи, свине, овце, кози, коне, птици), респективно пчелно семейство, за една календарна година. Интензитетът й за водене на родословна книга – 100% от разходите и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните - 70% от разходите. Срокът на прилагане е 2009 – 2013 г. Предвидените средства за 2012 г. по двете помощи са в размер на 2 500 000 лв.

Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък

Тази помощ се дава под формата на данъчно облекчение за юридически лица и ЕТ, регистрирани като земеделски производители (вкл. животновъди). При нея се преотстъпва до 60% от данък върху печалбата от земеделски дейности. Свързана е със задължение за инвестиране на преотстъпения данък в нови сгради и/или нова земеделска техника до края на годината, през която се ползва преотстъпването. Приемливите инвестиции при нея са:

• Изграждане и придобиване на нова сграда или подобрения на съществуваща сграда, които водят до съществена промяна в предназначението й, като промените трябва да са пряко свързани със земеделска дейност;

•  Придобиване на нови земеделски машини и оборудване.

Срокът й на прилаган е от 2011 г. (данък за 2010 г.) до 2013 г.

Държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на пчели

Предоставя се на малки и средни предприятия от подсектор „Пчеларство”, за доброволно застраховане на пчелни кошери с пчелни семейства срещу неблагоприятни климатични събития и/или болести при пчелите, посредством частично компенсиране на разходите за сключване на застрахователна полица. Максималният общ бюджет на помощта за периода на прилагане е в размер на 3 611 508 лв. Предвидени средства за 2012 г. са в размер на 1 млн. лв., а срокът й на прилагане е за периода 2012 – 2013 г.

Помощ за участие в изложения по овцевъдство – специализирано регионално есенно изложение на бели и вакли маришки овце в с. Избегли, общ. Асеновград, обл. Пловдив

Предоставя се на малки и средни предприятия в животновъдството (регистрирани земеделски производители), които отглеждат племенни животни, вписани в родословните книги на СОРМО. Дава се под формата на субсидирани услуги от СОРМО. Интензитет й е свързан покриване до 70% от таксата за участие на едно животно. Предвидените средства при внея за 2012 г. са в размер на 7 861 лв. Срокът й на прилагане е 2011 – 2013 г.

Държавни помощи в сектор ”Растениевъдство”

Държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция

Предоставя се на малки и средни предприятия в растениевъдството от сектор „Плодове и зеленчуци” за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятни метеорологични условия, посредством частично компенсиране на разходите за сключване на застрахователна полица. Предоставянето й е под формата на заплащане на застрахователни премии  на земеделски производители от сектор „Плодове и зеленчуци” при застраховане на земеделска продукция. Предвидени средства по нея за 2012 г. са в размер на 1 млн. лв., а срокът й на прилагане е 2010 – 2013 г.

Държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски производители за напълно пропаднали площи в следствия на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия

Предоставя се за напълно (100%) пропаднали площи, засети със земеделски култури, вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия.Тя е в размер до 80% от действителните разходи за отглеждане на дадената култура през съответната стопанска година. Действителните разходи се изчисляват на база на технологична карта, която включва разходите за засяване, напояване, наторяване, разораване и др., без разходите за прибиране на реколтата. Държавната помощ се предоставя от 2 ноември 2010 г. до 31 декември 2013 г.

Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък

Предоставя се под формата на данъчно облекчение за юридически лица и ЕТ, регистрирани като земеделски производители (вкл. животновъди). Състои се в преотстъпване до 60% от данък върху печалбата от земеделски дейности. Свързана е със задължение за инвестиране на преотстъпения данък в нови сгради и/или нова земеделска техника до края на годината, през която се ползва преотстъпването. Приемливи инвестиции са изграждане и придобиване на нова сграда или подобрения на съществуваща сграда, които водят до съществена промяна в предназначението й, като промените трябва да са пряко свързани със земеделска дейност, както и придобиване на нови земеделски машини и оборудване. Срокът й на прилагане е от 2011 г. (данък за 2010 г.) до 2013 г.

Помощ de minimis за регистрираните производители на картофи

Предоставя се на картофопроизводителите за купуване на торове и препарати за растителна защита при отглеждане на картофи през 2012 г. Минималната площ, за която един картофопроизводител може да сключи договор с фонд ”Земеделие” за закупуване на торове и препарати за растителна защита, е 1 декар. Размерът на помощта е до 180 лева на декар за закупуване на торове и препарати за растителна защита. Окончателната сума за подпомагане на декар се определя с решение на УС на ДФЗ след приключване на срока за подаване на заявленията. Общият размер на одобрената субсидия по схемата de minimis за покупка на семена и торове за производството на картофи е 5 000 000 лв. Срокът за кандидатстване е от 11-19.05.2012 г., договорите се сключват от 23.05-05.06.2012 г., а средствата се изплащат до 08.06.2012 г.

Помощ de minimis за регистрираните производителите на памук

Предоставя се помощ de minimis за закупуване на семена, препарати за растителна защита и торове при производство на памук, в размер до 580 лв./хектар (58 лв./декар). За 2012 г. по нея са определени средства в размер на 215 000 лв. Срокът за подаване на заявленията е от 15.08.2012 г. до 28.09.2012 г., а срокът за изплащане на средствата е до 28.10.2012 г.

Държавни помощи, които се разработват и предстои да бъдат изпратени за одобрение от ЕК:

Държавна помощ за инвестиции в сектор „Плодове и зеленчуци”

Предвижда се помощта да се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в сектор „Плодове и зеленчуци”, включително инвестициите за създаване и възстановяване на трайни насаждения. Държавното подпомагане ще бъде в рамките на 40-50% от стойността на инвестицията.

Помощ de minimis в сектор „Плодове и зеленчуци”

Предвижда се да се подпомага част от оперативните разходи при производството на определени култури плодове и зеленчуци, включително разходите за поливна вода, торове и препарати.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.