1. Начало
  2. Новини
  3. Производство и преработка
  4. МЕХАНИЗМИ И ФОРМИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ

МЕХАНИЗМИ И ФОРМИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ

Агросистемните услуги са изследвани в 162 типични стопанства чрез анкетно проучване

Нова книга "Механизми и форми на управление на агросистемните услуги в България", издание на Института по аграрна икономика към ССА, е пред печат и вече факт в своя електронен вариант (оповестен и на Уебстраницата на Института). Тя представя резултатите от първото широкомащабно проучване на механизмите и формите за управление на екосистемните услуги в българските ферми.

Идентифицирани са вида и размера на съхраняваните и „произвеждани“ екосистемни услуги от земеделските стопанства в страната. Книгата анализира използваните вътрешни, пазарни, договорни, колективни, тристранни и т.н. форми на управление на агроекосистемните услуги от различен вид, и в зависимост от типа на агроекосистемата и земеделския производител. Изследани са най-често срещаните форми за управление на основни агроекосистемни услуги като: осигуряване на външен достъп на територията на фермата, опазване на биоразнообразието, опрашването на растенията, биопроизводството и др. Прави се оценка на различните форми на управление на фирмите  посредством анализи на преките и допълнителните разходи, свързани със снабдяването и управлението на агросистемните услуги  и непреки и допълнителни, социалните и екологични ефекти на стопанствата.

В своето издание екипът учени от Института по аграрна икономика прави задълбочен анализ на развитието и ефективността на биологичното производство като една от основните форми за снабдяване на агроекосистемни услуги от нашите ферми.

Обект на многоспектърен анализ са и почвите, като част от агроекологичния ресурс на България.

Оценени са възможностите за ползване на утайките от пречиствателните станции за отпадни води в земеделието като специфична форма на агроекосистемна услуга.

Трудът очертава и насоки как да се подобрят научните анализи, обществените политики и фермерските стратегии за ефективно управление на услугите на агроекосистемите.

Идентификацията на размера и вида на „произвежданите“ услуги на агроекосистемите в страната и на използваните форми и ефективност на тяхното управление, се базира на анкета с мениджъри на 162 „типични“ стопанства от различен юридически тип, размери, производствена специализация, екологическо и географско местоположение. Анкетното проучване е проведено през месец октомври 2020 г., със съдействието на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и водещи професионални организации на земеделски производители в страната /посочва в глава първа на книгата проф.Храбрин Башев от ИАИ/.

Много от фермите са в райони с големи социално - икономически проблеми като обезлюдяване (37.6%), липса на работа (32.1%), неразвити пазари (27.8%) и неразвита инфраструктура (14.8%), установяват изследванията. С най-добри познания на концепцията за агроекосистемните услуги са мениджърите на стопанства със средно общо и средно селскостопанско образование - 16.3% от всички тях.

В главата "Оценка на представителността на анкетното проучване"доц. д-р Божидар Иванов от Института по аграрна икономика предлага подход за оценка на представителносттта на анкетните проучвания и правилното служене с данни и информация, с оглед на спецификата им и границите на тяхната интерпретация при резултатите и заключенията. Той посочва, че целта на научните изследвания се свежда до това да се прилагат индуктивни теоретични подходи, където от частното се върви към общото. Така се стига до значителни резултати, отваряйки големи хоризонти, но крие и големи опасности, а именно да се допуснат грешки в резултатите и в изведените заключения.

В новата книга на учените от Института по аграрна икономика се прави заключение, че нееднаквата степен  на познание и  участие на фермерите в поддържането и производството на многообразни услуги на екосистемите показва, че са необходими от мерки за подобряване, разнообразяване и интензифициране на тази дейност чрез обучение, информиране, обмяна на опит, обществено стимулиране и подкрепа и т.н.

  • Анализът на вида и качеството на земите и почвите за селските райони в Южен централен район дава задълбочена информация за участието на стопанствата в този тип агроекосистемна услуга, като идентифицира и редица сериозни проблеми, които компрометират възможностите за ефективно производство на екосистемни услуги в дългосрочен план.

Автори: Храбрин Башев, Божидар Иванов, Диляна Митова, Иван Боевски, Петър Маринов,Ангел Саров, Даниела Цвяткова,Красимир Костенаров, Димитър Ванев

Рецензенти:

проф.д-р Румен Попов
проф.д-р Пламена Йовчевска
Редактор: Кремена Горчева

Разработката е част от научноизследователски проект АИ3 „Управление на услугите на агроекосистемите в България“, финансиран от Селскостопанска академия, със срок на изпълнение 2019-2020 г.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.