Очаква се за изхранване на животните в страната да бъдат използвани около 260 хил. тона фуражен ечемик през пазарната 2014/15 година

Общото предлагане на ечемик се прогнозира да възлезе на около 822 хил. тона

Предлагане и потребление на ечемик през 2014/15 пазарна година

По оперативна информация на МЗХ, общото производство на ечемик през 2014 г. е в размер на 817 хил. тона. Това е с 15,1% над нивото от предходната година (по оперативни данни), в резултат от увеличение както на реколтираните площи (с 9,9%), така и на средния добив (с 4,7%).

Общото предлагане на ечемик през настоящата 2014/15 година се прогнозира да възлезе на около 822 хил. тона, със 7% повече в сравнение с предходната година, тъй като увеличението на производството надхвърля намалението при началните стокови наличности (оценявани на около 4 хил. тона, при 52 хил. тона в началото на предходната маркетингова година).

Вносът на ечемик в България традиционно е незначителен, тъй като производството в страната е напълно достатъчно за покриване на вътрешните потребности.

По данни на Националната служба по зърното, през периода 01.07 – 03.10.2014 г. в страната са внесени 318 тона ечемик, изцяло от ЕС. Предвид данните за нарастване на производството на ечемик от реколта ‘2014, до края на маркетинговата 2014/15 година не се очаква да бъде реализиран по-съществен внос.

По данни на НСИ, през изтеклата 2013/14 маркетингова година е осъществен внос в размер на 1,6 хил. тона ечемик, като близо 60% от количествата са доставени от ЕС.

Общото потребление на ечемик за пазарната 2014/15 година се прогнозира да достигне до 815 хил. тона – с около 6% повече в сравнение с предходната година. Тази прогноза се базира на очакваното нарастване на износа, при относително запазване на употребата на ечемик за семена, както и за пивоварната промишленост.

Потреблението на ечемик за пивоварната промишленост през настоящата маркетингова година се предвижда да възлезе на около 77 хил. тона.

По предварителни разчети на дирекция „Животновъдство” на МЗХ, през пазарната 2014/15 година се очаква за изхранване на животните в страната да бъдат използвани около 260 хил. тона фуражен ечемик.

По оперативна информация на Националната служба по зърното, износът на ечемик през периода 01.07.2013 – 03.10.2014 г. възлиза на 349,1 хил. тона което е с 13% повече в сравнение със същия период на предходния пазарен сезон. От тях, 53,4 хил. тона (15%) са реализирани на пазарите на ЕС, а 295,7 хил. тона (85%) – в трети страни. Спрямо предходната година се наблюдава увеличение на износа за трети страни с 16%, докато този за ЕС се запазва на близко ниво. Предвид увеличеното предлагане през настоящия сезон, до края на маркетинговата година се прогнозира износът на ечемик да достигне около 430 хил. тона.

По данни на НСИ, през изминалата 2013/14 пазарна година са изнесени 379,5 хил. тона ечемик, с 10% повече спрямо предходната година. Количествата са насочени основно за страни извън ЕС – 287,8 хил. тона или 75% от общия износ, като най-голям експорт е осъществен за Саудитска Арабия (184,8 хил. тона). Доставките за страните от ЕС възлизат на общо 91,7 хил. тона, реализирани основно в Румъния (32,8 хил. тона), Гърция (29,8 хил. тона) и Кипър (27,2 хил. тона). Общата стойност на износа за изтеклия пазарен сезон е 94 892,6 хил. щ. д., при средна цена от 250 щ. д./тон.

Отчитайки увеличеното предлагане и темпа на износ до момента, маркетинговата 2014/15 година се очаква да приключи с минимален преходен запас от ечемик в размер на около 7 хил. тона.

Изкупни цени на ечемик

От началото на маркетинговата 2014/15 изкупните цени на фуражния ечемик се движат съществено под нивата отпреди една година, под влияние на по-високото предлагане в страната, както и на тенденцията на понижение на международните котировки.

По данни на САПИ, средната изкупна цена на фуражен ечемик за първите три месеца на настоящия пазарен сезон 2014/15 (юли – септември 2014 г.) е 257 лв./тон, което представлява спад от 15% спрямо същия период на предходната година. Изкупуването на реколта `2014 от ечемик стартира при средна цена за м. юли от 263 лв./тон, с около 12% под нивото от предходния месец и с 14% по-ниска на годишна база. През следващите два месеца изкупните цени продължават да се понижават, макар и с по-бавен темп, достигайки до средно 255 лв./тон за м. септември 2014 г.

През следващите месеци се очаква изкупните цени на ечемик в страната да останат под натиска на сравнително високото световно производство на ечемик през маркетинговата 2014/15 година, в комбинация с рекордно световно предлагане на царевица.

Експортни цени на ечемик в България и на международните пазари

От началото на настоящия пазарен сезон се наблюдава тенденция на плавно понижение на експортните цени на ечемик на международните пазари, вследствие на увеличеното предлагане на фуражно зърно в глобален мащаб. Средно за първите три месеца на маркетинговата 2014/15 година, износната цена на ечемик от Канада бележи спад от 35% на годишна база, а тези FOB Франция и Украйна, се понижават съответно с 14 и 11%.

Експортните цени на ечемик, FOB българско черноморско пристанище, също бележат спад в началото на текущия пазарен сезон, достигайки до средно 214 щ. д./тон за м. август – с 13% под нивото отпреди една година.

Световно производство и потребление на ечемик

Според данни на Департамента по земеделие на САЩ от м. октомври 2014 г., световното производство на ечемик през пазарната 2014/15 година се прогнозира да се понижи до 139,1 млн. тона – с около 6,1 млн. тона или 4% по-малко в сравнение с предходната година, в резултат от намаление както на световните площи, така и на средния добив от реколта ‘2014.

По-значим спад на производството сред основните страни производители се очаква в Турция (с 45% до 4 млн. тона), Канада (с 30% до 7,2 млн. тона), Аржентина (с 28% до 3,4 млн. тона) и Австралия (с 20% до 7,6 млн. тона). Производството на ЕС се очаква да се понижи незначително (с 0,6%), до 59,3 млн. тона.

В същото време, в страните от Черноморския регион, и по-специално Русия, Украйна и Беларус, се очаква ръст на производството на ечемик, главно поради чувствително увеличение на средните добиви, вследствие на благоприятните климатични условия в региона.

Департаментът по земеделие на САЩ прогнозира през маркетинговата 2014/15 година потреблението на ечемик в световен мащаб да възлезе на 140,4 млн. тона, с 0,8 млн. тона под нивото от предходната година.

Очаква се световната търговия с ечемик през настоящия пазарен сезон да се свие с около 6%, до 21,8 млн. тона.

Предвижда се в края на маркетинговата 2014/15 година световните наличности от ечемик да намалеят с 5% на годишна база до 23,6 млн. тона, което е около средното ниво за последните пет години.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.