Повече пасища ще са допустими за подпомагане след 2014 г.

Това стана ясно по време на Националния дебат за ползването на земеделски земи в рамките на новата ОСП

Европейската комисия предлага от 2014 г. в понятието „пасище“ да се включат и други растения освен треви, които са подходящи за пасене от животните. По този начин много по-голяма част от пасищата в страната ни ще могат да получават субсидии. За 2012 г. са заявени за подпомагане едва 38% от всичките близо 9 млн. дка постоянни пасища у нас. Това стана ясно по време на Националния дебат за ползването на земеделски земи в рамките на новата ОСП, който се проведе в Пловдив.

Друга част от мерките за опазване на пасищата е задължаване на общините да ги отдават за поне 5 години. Така наемателите ще имат стимул да инвестират в доброто им състояние и едновременно с това да кандидатстват за средства по агроекология, където се изисква 5-годишен ангажимент.

Предвижда се и идентифициране на постоянните пасища в страната. Това ще са парцели, на които се отглежда трева или други тревни фуражни култури, за срок от поне пет последователни години. Ще се въведе и законово задължение за поддържане на постоянните пасища в същия размер и географско положение и задължение за преобразуване на земи в пасища при намаление на пасищата на индивидуално ниво.

За отчитане на спецификите в различните части на страната предстои и въвеждане на по-ясни и благоприятни за стопаните регионални критерии за допустимост на пасищата.

По време на националния дебат в Пловдив бяха представени и мерките за по-висока усвояемост на екосредствата по Програмата за развитие на селските райони. Сред тях са включване на животновъдите в ПП "Рила" и ПП "Странджа" като бенефициенти по направление „Пасторализъм“, комбиниране на няколко плащания за една и съща площ (напр. НАТУРА 2000 и агроекология) и облекчаване на санкциите при установяване на нарушения.